HAFSLUND-KONSERNETS (HNA) RESULTAT PR. 2. TERTIAL 1998

(Sammenlignbare tall for 1997 i parentes)
Konsernets resultat før skatt pr. 2. tertial 1998 ble NOK -164 mill. (NOK 288 mill.), og resultat etter skatt ble NOK -213 mill. (NOK 207 mill.).

Driftsresultatet ble NOK 236 mill. pr. 2. tertial 1998 (NOK 226 mill). Drifts-inn-tek-tene pr. 2. tertial 1998 ble NOK 1.489 mill (NOK 1.688 mill.)

Kraftproduksjonen pr. 2. tertial 1998 var 2.219 GWh (1.946 GWh). Konsernets finansielle poster (inkl. egenkapitalføringer) ble NOK -390 mill. pr. 2. tertial 1998 (NOK 73 mill.). Netto renter utgjorde NOK -97 mill. pr. 2. tertial 1998 (NOK -79 mill.).

Resultat pr. aksje pr. 2. tertial 1998 ble NOK -1,85 (NOK 1,80)

Økningen i produksjonen av kraft skyldes betydelig høyere vannføring i Glomma-vassdraget som en følge av store nedbørsmengder i år, samt kjøpet av vannkraftselskapet Pontook Hydro (USA). Systemprisen har holdt seg på et lavt nivå hittil i 1998 og med en vannkraftproduksjon over normalen i 3. tertial, forventes spot-prisene således i bli lave. 85% av Hafslunds midlere produksjon i Norge er i 1998 dekket på langsiktige kontrakter. Gjennomsnittlig oppnådd salgspris for egenproduksjonen i Norge var 12,81 øre/kWh pr. 2. tertial.

I tilknytning til konsernets omløpsaksjer er det i 2. tertial inkludert et urealisert tap på NOK 422 mill. Hafslund har i 2. tertial investert NOK 765 mill i kjøp av Saga A- aksjer, og Saga representerer et urealisert tap på NOK 346 mill. Øvrige finansielle omløpsaksjer har beveget seg i takt med markedet.

Konsernets rapport pr. 2. tertial 1998 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Karenslyst Alle 11, ved Oslo Børs og på Internet-adresse: http://www.huginonline.no/HNA

For nærmere informasjon, kontakt finansdirektør Knut Øversjøen, tlf. 2301 4200.

Oslo, 25. september 1998
HAFSLUND ASA

Full pressemelding med tabell kan lastes ned fra: http://www.huginonline.no/HNA/ANNET/hna98t2pm_no.pdf


Full tertialrapport inklusive tall er nå klar for nedlasting på: http://www.huginonline.no/HNA/DR/hna98t2_no.pdf

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner