HAFSLUND-KONSERNETS (HNA) RESULTAT PR. 2. TERTIAL 1998

(Sammenlignbare tall for 1997 i parentes)
Konsernets resultat før skatt pr. 2. tertial 1998 ble NOK -164 mill. (NOK 288 mill.), og resultat etter skatt ble NOK -213 mill. (NOK 207 mill.).

Driftsresultatet ble NOK 236 mill. pr. 2. tertial 1998 (NOK 226 mill). Drifts-inn-tek-tene pr. 2. tertial 1998 ble NOK 1.489 mill (NOK 1.688 mill.)

Kraftproduksjonen pr. 2. tertial 1998 var 2.219 GWh (1.946 GWh). Konsernets finansielle poster (inkl. egenkapitalføringer) ble NOK -390 mill. pr. 2. tertial 1998 (NOK 73 mill.). Netto renter utgjorde NOK -97 mill. pr. 2. tertial 1998 (NOK -79 mill.).

Resultat pr. aksje pr. 2. tertial 1998 ble NOK -1,85 (NOK 1,80)

Økningen i produksjonen av kraft skyldes betydelig høyere vannføring i Glomma-vassdraget som en følge av store nedbørsmengder i år, samt kjøpet av vannkraftselskapet Pontook Hydro (USA). Systemprisen har holdt seg på et lavt nivå hittil i 1998 og med en vannkraftproduksjon over normalen i 3. tertial, forventes spot-prisene således i bli lave. 85% av Hafslunds midlere produksjon i Norge er i 1998 dekket på langsiktige kontrakter. Gjennomsnittlig oppnådd salgspris for egenproduksjonen i Norge var 12,81 øre/kWh pr. 2. tertial.

I tilknytning til konsernets omløpsaksjer er det i 2. tertial inkludert et urealisert tap på NOK 422 mill. Hafslund har i 2. tertial investert NOK 765 mill i kjøp av Saga A- aksjer, og Saga representerer et urealisert tap på NOK 346 mill. Øvrige finansielle omløpsaksjer har beveget seg i takt med markedet.

Konsernets rapport pr. 2. tertial 1998 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Karenslyst Alle 11, ved Oslo Børs og på Internet-adresse: http://www.huginonline.no/HNA

For nærmere informasjon, kontakt finansdirektør Knut Øversjøen, tlf. 2301 4200.

Oslo, 25. september 1998
HAFSLUND ASA

Full pressemelding med tabell kan lastes ned fra: http://www.huginonline.no/HNA/ANNET/hna98t2pm_no.pdf


Full tertialrapport inklusive tall er nå klar for nedlasting på: http://www.huginonline.no/HNA/DR/hna98t2_no.pdf

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner