HAFSLUND-KONSERNETS RESULTAT FOR 1. TERTIAL 1997Hafslund

Konsernets resultat før skatt for 1. tertial 1997 ble NOK 136 mill., mot NOK 85 mill. for tilsvarende periode i 1996. Resultat etter skatt ble NOK 112 mill., sammenlignet med NOK 70 mill. for 1. tertial 1996.

Driftsresultatet ble NOK 108 mill. i 1. tertial 1997, mot NOK 52 mill. i 1. tertial 1996. Driftsinntektene i 1. tertial 1997 ble NOK 879 mill, mot 687 mill. i tilsvarende periode i 1996.

Skankraft-gruppen er inkludert i tallene fra 1. januar 1997, og viser et driftsresultat på NOK 15 mill, som er NOK 2,0 mill bedre en samme periode i 1996.

Produksjonen i 1. tertial 1997 ble 657 GWH, mot 418 GWh i 1. tertial i 1996. Korrigert for økt produksjonskapasitet ved kjøp av 28% av Fellesanlegget Kykkelsrud-Fossumfoss (FKF) den 18. juni 1996, er det en økning på 39%, sammenlignet med 1. tertial 1996.

Konsernets finansielle poster ble NOK 31 mill. i 1. tertial 1997, mot NOK 35 mill. i 1. tertial 1996. Netto renter utgjorde NOK -37 mill., mot NOK -31 mill. i samme periode i 1996.

Resultat pr. aksje ble NOK 0,97 for 1. tertial 1997, mot NOK 0,69 for 1. tertial 1996.

Prisene i spotmarkedet har i vinter vært preget av en mild og nedbørsrik periode med lavere forbruk. Gjennomsnittlig systempris for perioden januar - april 1997 var 16 øre/kWh, mot 22,9 øre/kWh i samme periode i fjor. Etter som snømagasinene i fjellet er på tilnærmet normalnivå, og vårflommen har utviklet seg som forventet for årstiden, vil Hafslund oppnå en middelproduksjon ved normal nedbørsmengde i 2. tertial.

Driftsinntekter og driftsresultat for 1. tertial fordeler seg som følger:


Driftsinntekter Driftsresultat
(NOK mill.) 1. Tertial 1. Tertial 1. Tertial 1. Tertial
97 96 97 96

Produksjon 221 204 55 16
Marked 246 207 15 13
Nett 91 90 31 16
USA-virksomhet 33 28 15 11
Tennant 280 153 6 2
Øvrig/elimineringer 8 5 -14 -6
Totalt 879 687 108 52


Konsernets rapport for 1. tertial 1997 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Karenslyst Alle 11 og ved Oslo Børs.


Oslo, 18. juni 1997
HAFSLUND ASA


Komplett tertialrapport finnes på Internet-adresse: http//www.huginonline.no/HNA/DR/hna97t1.pdf

For nærmere informasjon, kontakt finansdirektør Knut Øversjøen, tlf. 2301 4200.

Hafslund Hugin

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner