Hafslund-konsernets resultat for tredje kvartal 1996Dato:Fre, 8/11 1996 Hafslund

Konsernets resultat før skatt pr. tredje kvartal 1996 ble NOK 212 mill., mot NOK 274 mill. for tilsvarende periode i 1995. Resultat etter skatt ble henholdsvis NOK 163 mill. og NOK 195 mill.

Driftsresultatet ble NOK 177 mill. kroner pr. 3. kvartal, mot 205 mill. kroner pr. 3. kvartal i fjor.

Nedgangen i driftsresultatet pr. 3. kvartal i år skyldes en vesentlig lavere egenproduksjon i kraftanleg-gene langs Glomma sammenlignet med fjoråret.

Driftsinntektene i årets ni første måneder ble NOK 1.109 mill, mot 949 mill. i tilsvarende periode i fjor.

Konsernets finansielle poster ble NOK 43 mill. pr. 3. kvartal i år, mot NOK 77 mill. pr. 3. kvartal i 1995. Netto renter utgjorde NOK -63 mill., mot NOK -76 mill. i samme periode i fjor.

Resultat pr. aksje ble NOK 1,53 pr. 3. kvartal, mot NOK 1,99 pr. 3. kvartal i fjor.

Driftsinntektene for 3. kvartal ble NOK 359 mill. kroner, mot NOK 298 mill. kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet i 3. kvartal ble NOK 74 mill., mot NOK 62 mill. i tilsvarende periode i 1995.

Overdragelsen av Oslo Energi’s 28% eierandel i Fellesanlegget Kykkelsrud-Fossumfoss (FKF) er gjort med regnskapsmessig virkning fra 18. juni 1996, og fra samme dato ble FKF 100% eid av Hafslund-konsernet.

Prisene i spotmarkedet har i hele år vært høye som følge av en snefattig vinter og lite tilsigsnedbør. Gjennomsnittlig spotpris var pr. 3. kvartal 25,9 øre/kWh, mot 11,8 øre/kWh pr. 3. kvartal 1995. Det forventes et fortsatt høyt prisnivå utover høsten, ettersom vannmagasinsforholdene er under normalnivået i store deler av landet.

Driftsinntekter og resultat pr. 3. kvartal fordeler seg som følger:


Driftsinntekter Driftsresultat
(NOK mill) 30.09.96 30.09.95 30.09.96 30.09.95
Produksjon/salg 497 508 117 117
Nett 171 177 31 34
USA-virksomhet 69 58 32 24
Tennant 358 196 7 8
Øvrig/elimineringer 14 10 -10 -13
Totalt 1.109 949 177 205


Konsernets rapport for 3. kvartal 1996 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Slemdalsveien 37 og ved Oslo Børs.
Den kan også lastes ned fra Hafslunds rapport-side på Hugin Online: rapporter.shtml

For nærmere informasjon, kontakt finansdirektør Knut Øversjøen, tlf. 2296 3400.

Hafslund Hugin

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner