HAFSLUND NYCOMEDS RESULTATER FOR 1. KVARTAL 1996Dato:Mon, 06.May 1996HafslundNycomed

Konsernets resultat før skatt for første kvartal 1996 ble 456 millioner kroner - det samme som for tilsvarende periode i 1995.

Driftsresultatet før FoU-kostnader ble 676 millioner for første kvartal i år, mot 774 millioner kroner i første kvartal i fjor. FoU-kostnadene utgjorde 206 millioner, mot 235 millioner for første kvartal i 1995.

Driftsinntektene i første kvartal i år beløp seg til 2.360 millioner. Driftsinntektene i fjorårets 1. kvartal var 2.441 millioner kroner.

Finansielle poster ble -12 millioner kroner mot -81 millioner i første kvartal 1995. Netto renter utgjorde -58 millioner mot -94 millioner i fjor. Netto valutaposter ble null mot 1 million kroner for samme periode i 1995.

Resultat pr. aksje ble kr. 3,02 for første kvartal i år, mot kr. 3,07 for samme periode i fjor. Beregnet resultat pr. aksje (US GAAP) ble kr. 3,06 mot kr. 3,33 for første kvartal i fjor.

Første kvartals driftsinntekter i 1996 viser en nedgang på 3 % i forhold til samme periode i fjor. Nedgangen tilskrives i hovedsak en betydelig lavere produksjon av elektrisk kraft som følge av ekstraordinært lite tilsig av vann til Glomma, økt prispress på kontrastmiddelsiden i USA, svakere salgsutvikling og prisreguleringer på legemiddelsiden i Europa. Samlet salg av kontrastmidlene Omnipaque®, Imagopaque® og Visipaque® i Europa og andre markeder utenfor Nord-Amerika viser en 17 prosents økning i forhold til første kvartal i fjor. Visipaque® ble i april i år godkjent av FDA (Food and Drug Administration) for bruk i USA.
Driftsinntekter og -resultat for første kvartal fordeler seg som følger (i mill. kr.):

   
Driftsinntekter Driftsresultat
1.kv.-96 1. kv.-95 1.kv.-96 1.kv.-95

Nycomed Imaging 1.227 1.272 533 607
Nycomed Pharma 766 833 114 136
Hafslund Energi 257 279 30 56
FoU - - -206 -235
Ufordelt/elim. 110 57 -21 -25


Konsernets rapport for 1. kvartal 1996 er lagt ut i resepsjonen i Slemdalsveien 37, og ved Oslo Børs. Hafslund Nycomeds ordinære Generalforsamling avholdes 13. mai kl. 16.00, i SAS-hotellet, Holbergsgt. 30, Oslo.

Oslo, 6, mai 1996

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner