HAFSLUND NYCOMEDS RESULTATER FOR 1. KVARTAL 1996Dato: Mon, 06.May 1996HafslundNycomed

Konsernets resultat før skatt for første kvartal 1996 ble 456 millioner kroner - det samme som for tilsvarende periode i 1995.

Driftsresultatet før FoU-kostnader ble 676 millioner for første kvartal i år, mot 774 millioner kroner i første kvartal i fjor. FoU-kostnadene utgjorde 206 millioner, mot 235 millioner for første kvartal i 1995.

Driftsinntektene i første kvartal i år beløp seg til 2.360 millioner. Driftsinntektene i fjorårets 1. kvartal var 2.441 millioner kroner.

Finansielle poster ble -12 millioner kroner mot -81 millioner i første kvartal 1995. Netto renter utgjorde -58 millioner mot -94 millioner i fjor. Netto valutaposter ble null mot 1 million kroner for samme periode i 1995.

Resultat pr. aksje ble kr. 3,02 for første kvartal i år, mot kr. 3,07 for samme periode i fjor. Beregnet resultat pr. aksje (US GAAP) ble kr. 3,06 mot kr. 3,33 for første kvartal i fjor.

Første kvartals driftsinntekter i 1996 viser en nedgang på 3 % i forhold til samme periode i fjor. Nedgangen tilskrives i hovedsak en betydelig lavere produksjon av elektrisk kraft som følge av ekstraordinært lite tilsig av vann til Glomma, økt prispress på kontrastmiddelsiden i USA, svakere salgsutvikling og prisreguleringer på legemiddelsiden i Europa. Samlet salg av kontrastmidlene Omnipaque®, Imagopaque® og Visipaque® i Europa og andre markeder utenfor Nord-Amerika viser en 17 prosents økning i forhold til første kvartal i fjor. Visipaque® ble i april i år godkjent av FDA (Food and Drug Administration) for bruk i USA.
Driftsinntekter og -resultat for første kvartal fordeler seg som følger (i mill. kr.):

   

Driftsinntekter Driftsresultat
1.kv.-96 1. kv.-95 1.kv.-96 1.kv.-95

Nycomed Imaging 1.227 1.272 533 607
Nycomed Pharma 766 833 114 136
Hafslund Energi 257 279 30 56
FoU - - -206 -235
Ufordelt/elim. 110 57 -21 -25


Konsernets rapport for 1. kvartal 1996 er lagt ut i resepsjonen i Slemdalsveien 37, og ved Oslo Børs. Hafslund Nycomeds ordinære Generalforsamling avholdes 13. mai kl. 16.00, i SAS-hotellet, Holbergsgt. 30, Oslo.

Oslo, 6, mai 1996

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner