HNA - RESULTAT 2. KVARTAL 2001


Resultater i 2. kvartal 2001
Konsernets driftsresultat i 2. kvartal utgjorde NOK 76 mill (NOK 100 mill). Den underliggende driften i 2. kvartal er positiv med høyere oppnådde kraftpriser og høyt produksjonsvolum fra produksjonsvirksomheten i Norge, samt god avkastning fra krafthandelsvirksomhet i Norge. Driftsresultatet svekkes imidlertid av negative bidrag fra krafthandelsvirksomheten i USA.

Driftsresultat for 1. halvår 2001 ble NOK 102 mill (NOK 133 mill), resultat etter skatt NOK 231 mill (NOK 292 mill) og et resultat pr aksje på NOK 2,00 (NOK 2,50).

Resultat før skatt i 2. kvartal ble NOK 33 mill (NOK 218 mill). Resultat etter skatt i 2 kvartal ble NOK 33 mill (NOK 136 mill), noe som tilsvarer et resultat pr aksje NOK 0,26 (NOK 1,15). Resultatet reflekterer gode resultater fra konsernets kjernevirksomhet i Norge, kraftproduksjon med NOK 83 mill (NOK 43 mill). Svakere resultater fra krafthandelsvirksomheten i USA og investeringsporteføljen trekker imidlertid resultatet ned sammenlignet med fjoråret.

Hafslund Produksjon
Hafslunds produksjonsvirksomhet hadde i 2. kvartal et driftsresultat på NOK 91 mill (NOK 67 mill). Samlet kraftproduksjon i 2. kvartal ble 1.630 GWh (1.556 GWh). Driftsresultatet viser fortsatt god inntjening i Norge som følge av høyere kraftpriser..

Driftsresultatet i Hafslunds produksjonsvirksomhet i Norge ble i 2. kvartal NOK 83 mill (NOK 43 mill). Høyere oppnådde salgspriser gir en merinntekt på NOK 30 mill sammenlignet med 2. kvartal 2000. Egenproduksjonen i 2. kvartal ble 907 GWh (881 GWh), noe som er 5% høyere enn normalnivået. Merproduksjonen bidrar med en merinntekt på NOK 5 mill sammenlignet med 2. kvartal 2000. Gjennomsnittlig spotpris var i 2. kvartal 20,3 øre/kWh (9,0 øre/kWh). Med dagens kraftpriser samt normale nedbørsmengder utover høsten, forventes høyere inntjening i 3. kvartal sammenlignet med fjoråret.

Driftsresultatet fra produksjonsvirksomheten i USA i 2. kvartal ble NOK 8 mill (NOK 24 mill). Den negative resultatutviklingen skyldes lavere egenproduksjon i vannkraftanleggene samt at ny kraftleveringsavtale for flisanlegget i Greenville gir vesentlig lavere inntjening. Høye fliskostnader som følge av flismangel har forsterket denne resultatutviklingen. Det jobbes aktivt, blant annet mot lokale myndigheter, med sikte på å bedre virksomhetens rammebetingelser og inntjening. Egenproduksjonen i USA utgjorde i 2. kvartal 43 GWh (45 GWh ).

Hafslund Krafthandel
Driftsresultatet for Hafslunds samlede krafthandelsvirksomhet i 2. kvartal ble NOK -2 mill (NOK 55 mill), fordelt på Krafthandel Norge NOK 14 mill (NOK 3 mill) og Krafthandel USA på NOK -16 mill (NOK 52 mill). Krafthandelen i USA ble gjenopptatt i siste halvdel av juni måned.

Hafslund Invest
Virksomhetsområdet Hafslund Invest hadde et samlet regnskapsmessig resultat fra investeringene i 2. kvartal på NOK -5 mill (NOK 154 mill). Regnskapsmessig resultat for 1. halvår ble NOK 46 mill (NOK 370 mill).

Hafslunds finansielle omløpsportefølje hadde i 1. halvvår en avkastning på -5,6%, sammenlignet med Oslo Børs totalindeks på -3,1%. Inntektsføring av en urealisert gevinst på NOK 85 mill ved inngangen til 2001, bidrar til at regnskapsmessig resultat i 1. halvår er NOK 29 mill. Bokført verdi av den finansielle omløpsporteføljen ved utgangen av 2. kvartal 2001 var NOK 732 mill, inkludert et urealisert tap på NOK 67 mill.

Det er inntektsført NOK 16 mill i resultat fra langsiktige investeringer i 2. kvartal (NOK 37 mill).

Øvrig virksomhet
Øvrig virksomhet som blant annet består av Økokraft, konsernstaben, investeringsaktivitetene og Nodenet, hadde et driftsresultat i 2. kvartal på NOK -13 mill (NOK -22 mill).

Minoritetsinvesteringer i kraftsektoren
Hafslund har samlede investeringer innen nedstrømsaktiviteter i kraftsektoren på NOK 2.600 mill, herav utgjør investeringen i Viken Energinett NOK 1.865 mill. Det er innarbeidet et resultat fra tilknyttede selskaper i 2. kvartal, inkludert avskrivninger av goodwill på NOK 7 mill.

Viktige hendelser
· Fusjon Hafslund og Viken Energinett
Den 13. juli ble det offentliggjort at Hafslund ASA og Oslo kommune har inngått en rammeavtale om å fusjonere Hafslund ASA og Viken Energinett AS. Sammen med kjøpet av Oslo Energi AS, vil fusjonen skape et av Norges ledende energiselskaper. Dette er et gjennombrudd for Hafslund i arbeidet med å bygge nye og mer verdiskapende strukturer i norsk energibransje. Det nye selskapet vil gjennom datterselskaper og tilknyttede selskaper, ha ca. 550.000 nettkunder og over 700.000 strømkunder. Selskapet vil på konsernbasis få en totalkapital på ca NOK 17 mrd., egenkapital på NOK 5,4 mrd. og en omsetning på ca. NOK 4,4 mrd. Administrerende direktør Rune Bjerke i Hafslund vil fortsette som administrerende direktør i det fusjonerte selskapet, og Bjørn Eidem, som i dag er styreleder i Hafslund, vil bli foreslått som styreleder. Oslo Kommune og E-CO AS (100% eiet av Oslo Kommune) får en eierandel på 53,7% i det nye selskapet. Fusjonsforslaget skal behandles i Oslo bystyre medio november og fremlegges for ekstraordinære generalforsamlinger i Viken og Hafslund i november 2001.

· Intensjonsavtale om kjøp av Oslo Energi
Hafslund ASA inngikk 12. juli 2001 en intensjonsavtale med Vattenfall om kjøp av 100% av aksjene i Oslo Energi AS. Oslo Energi AS er Norges største kraftomsetningsselskap til husholdningsmarkedet og en av de større aktørene på bedriftsmarkedet. Konsernet Oslo Energi AS har 128 ansatte med hovedkontor i Oslo og med ca. 355.000 kunder. Oslo Energi AS solgte i år 2000 ca 7 TWh og hadde en omsetning på NOK 1.340 mill.. Driftsresultat var på NOK 73 mill. før goodwill avskrivninger på NOK 69 mill. og årsresultat var på NOK 5 mill. Som oppgjør vil Vattenfall motta 6.676.287 A-aksjer og 4.611.708 B-aksjer i Hafslund, samt et kontantvederlag på NOK 188 mill.

· Terminering av kraftleveringsavtale
Kraftleveringsavtalen med Østfold Energi Produksjon AS knyttet til FKF anlegget er terminert med virkning fra 1. juli 2001. Termineringsavtalen innebærer at FKF-leveransen er opphørt og en antatt egenproduksjon på ca 480 GWh er fristilt for salg i markedet i perioden frem til 31. desember 2004.
Balanse pr. 30. juni 2001
Netto rentebærende gjeld per 30. juni 2001 var NOK 3.869 mill, en reduksjon på NOK 356 mill fra årsskiftet.

Hafslunds aksjekapital er NOK 115 463 420, fordelt på 68.290.861 A-aksjer og 47.172.559 B-aksjer pål. NOK 1,-. Kursen på Oslo Børs pr. 29. juni 2001 var NOK 37,90 for A-aksjen og NOK 30,20 for B-aksjen. Hafslund har 2.335.433 egne B-aksjer. Samlet kostpris for egenbeholdningen er NOK 61,5 mill

Konsernets resultatrapport for 2.kvartal 2001 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Karenslyst Alle 11, ved Oslo Børs og på Internett-adresse: http://www.huginonline.no/HNA.

For nærmere informasjon, kontakt informasjonsdirektør Bjørn Frogner, tlf. 2301 4200.

Oslo, 22. august 2001

HAFSLUND ASA

For rapport med tabeller, følg vedlagte link:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner

Dokumenter og linker