HNA - AVTALEINNGÅELSE - KJØP AV OSLO ENERGI MM.Som vederlag vil Hafslund utstede 6.676.287 A-aksjer og 4.611.708 B-aksjer, samt betale NOK 188 mill. kontant. Kontantvederlaget vil bli justert i den utstrekning netto gjeld og arbeidskapital i den overtatte virksomhet skulle avvike fra et forutsatt nivå på -NOK 187 mill. på overtagelsestidspunktet.

Den overtatte virksomheten har hovedkontor i Oslo med 128 ansatte og er den største leverandør av elektrisk kraft til husholdningsmarkedet i Norge og en av de større aktørene på bedriftsmarkedet. Samlet salg av elektrisk kraft i 2000 var ca. 7 TWh.

Pro forma konsoliderte resultatposter for den overtatte virksomhet (tall i NOK mill.):
[tabell i vedlegg]


Avskrivning av goodwill er inkludert med NOK 45 mill i 1999, NOK 70 mill. i 2000 og NOK 38 mill i 1. halvår 2001.

Pro forma konsoliderte balanseposter for den overtatte virksomhet (tall i NOK mill.):
[tabell i vedlegg]


Oppkjøpet er sammen med den planlagte fusjonen med Viken Energinett AS et viktig ledd i Hafslunds satsning på nedstrømsvirksomhet innen kraftsektoren. Hafslund ASA legger med dette grunnlag for en enda sterkere posisjon for salg av strøm, utvikling av nye produkter og tjenester til norske kraftkunder. I kombinasjon med en aktiv forvaltning av eierandelene i Tindra Energi AS og Økokraft AS vil Hafslund ASA etter disse transaksjonene bidra til ytterligere verdiskaping og vekst innen nedstrømsaktiviteter. Samlet kundebase for alle selskapene er ca 700.000, som vil være orientert i store deler av det sentrale Østlandsområdet.

Gjennomføring av avtalen er betinget av tilslutning fra Hafslunds generalforsamling som forventes avholdt mot slutten av året.


Oslo, 11 oktober 2001

Fullstendig pressemelding med tabeller er tilgjengelig på følgende link:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker