HNA - Flagging

Sydkraft AB og Vattenfall AB  har i dag inngått en avtale  som, dersom den vedtatte  fusjonen  mellom Hafslund og  Viken blir gjennomført, vil gi Sydkraft en rett og en  plikt  til å erverve 6.676.287 A-aksjer og 4.611.708 B- aksjer fra Vattenfall AB. Prisen er NOK 47 pr A-aksje og  NOK 38 pr B-aksje. Et eventuelt utbytte for regnskapsåret  2002  skal deles likt mellom kjøperen og selgeren. 


Det er et vilkår for avtalens gjennomføring at styret i Hafslund opphever det overdragelsesforbud som Vattenfalls aksjer er underlagt. Gis ikke slikt samtykke, vil avtalen først kunne gjennomføres etter at dette overdragelsesforbudet er utløpt. Overdragelsforbudet utløper 31. desember 2002.

Sydkraft eier 23.803.066 A-aksjer og 6.654.201 B-aksjer i Hafslund. I tillegg har Sydkraft, på visse vilkår, en rett til å kjøpe inntil 9.700.000 A-aksjer fra E-CO Energi AS. Opsjonen med E-CO Energi AS kan dog ikke gjøres gjeldende for flere aksjer enn det antall som er nødvendig for at Sydkraft skal oppnå en samlet andel av A-aksjene på 33,4%, jfr. melding offentliggjort 21. desember 2001. I henhold til emisjons- og fusjonsprospektet datert 12. november 2001 vil Hafslund ha utestående 115.464.944 A-aksjer og 79.758.504 B-aksjer etter at fusjonen er gjennomført. Basert på disse opplysningene, samt den restriksjonen som ligger i avtalen med E-CO Energi AS, vil Sydkrafts totale innehav av aksjer og rettigheter til aksjer utgjøre 33,4% av A-aksjene og 25,5% av aksjekapitalen etter at fusjonen med Viken er registrert.

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner