HNA - FUSJONSPLAN VEDTATT AV GFGeneralforsamlingen vedtok å endre selskapets vedtekter ved gjennomføring av fusjonen i tråd med fusjonsplanen.

Etter forslag fra styret, vedtok generalforsamlingen å gi styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med NOK 11.287.995,- ved utstedelse av 6.676.287 A-aksjer og 4.611.708 B-aksjer á NOK 1,-. Fullmakten gjelder til 31. mars 2002. Fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til Vattenfall AB (publ) som vederlag for aksjene i Vattenfall Norge AS.

Etter forslag fra valgkomiteen ble Bjørn Eidem, Tore Olaf Rimmereid, Arild Sundberg (ny) og Lars Frithiof (ny) valgt som styremedlemmer for ett år, frem til ordinær generalforsamling 2002. Videre ble Arvid Moss (ny), Giselle Marchand (ny), Kristin Bjella (ny) og Jens P. Heyerdahl d.y. valgt som styremedlemmer for to år, frem til ordinær generalforsamling 2003. Bjørn Eidem ble valgt som styrets leder og Arvid Moss som nestleder.

Generalforsamlingen gjenvalgte Borger A. Lenth (leder), Christen Furuholmen, Øyvind Refsnes og Leif Josefsson som medlemmer av valgkomiteen.

Oslo kommune vil som eier av 67 % av Viken ved fusjonen motta 40.497.796 A-aksjer og 27.974.237 B-aksjer i Hafslund, tilsvarende 35,1% av aksjene i det fusjonerte selskapet etter Hafslunds overtagelse av Vattenfall Norge AS. Sammen med aksjer eid av E-CO Energi AS (100 % eid av Oslo Kommune) representerer dette en samlet eierandel på 53,7 % i det nye selskapet. Oslo kommune vil i tillegg motta et kontantvederlag på NOK 550 mill. Endelig vil Oslo kommune være berettiget til betinget kontant tilleggsvederlag knyttet til eventuelt tap på fordringer knyttet til Hafslunds trading-virksomhet i USA. Det betingede tilleggsvederlaget forventes ikke å medføre noen vesentlig økning av det samlede kontantvederlag.

Fusjonen er sammen med oppkjøpene av Vattenfall Norge AS (herunder datterselskapet Oslo Energi AS), majoritetskontroll i Tindra AS (65,6%), Viken Energinett AS' overtagelse av 100% Østnett, viktige ledd i Hafslunds ekspansjon innen energisektoren. Samlet kundebase for alle selskapene er ca 700.000 og Hafslund-konsernet vil bli det ledende energiselskapet innen nedstrømsaktiviteter i Norge .

Selskapsrettslig gjennomføring av fusjonen vil ventelig finne sted i mars 2002.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner