HNA - HNB: ORDINÆR GENERALFORSAMLING 5. MAI 2003

Hafslund ASA avholdt ordinær generalforsamling mandag 5. mai 2003 ved konsernets hovedkontor i Sommerrogt. 1.

Totalt var 109.095.632 A-aksjer og 59.290.572 B-aksjer representert, tilsvarende 94,48 % av A-aksjene og 74,34 % av B-aksjene, og tilsvarende  86,25 % av den samlede aksjekapitalen.

Det fremlagte årsoppgjøret for Hafslund ASA ble av generalforsamlingen enstemmig godkjent. Generalforsamlingen vedtok at det ikke utbetales utbytte for 2002.

Etter forslag fra styret, vedtok generalforsamlingen å forlenge styret fullmakt til å foreta erverv av egne B-aksjer, gitt på ordinær generalforsamling 14. mai 2003. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som kan erverves i henhold til fullmakten er  NOK 19.522.344,-,  tilsvarende 10 % av selskapets aksjekapital.
 
Etter forslag fra styret, vedtok Generalforsamlingen å stryke siste setning i vedtektenes §8, som lyder "Styrets leder velges av generalforsamlingen. Dette i samsvar med almenaksjelovens §6-1, 2. ledd, som sier at styret selv skal velge sin leder hvis det er avtalt at selskapet ikke skal ha bedriftsforsamling, jf  §6-35, 2. ledd.
 
Etter forslag fra Oslo kommune, vedtok Generalforsamlingen at Styret instrueres om å iverksette nødvendige tiltak for å sikre at administrasjonen ikke uten forhåndsklarering fra styret iverksetter noen av følgende tiltak:
 
 •          Beslutning om strategiske investeringer med verdi over NOK 5 millioner.
 •          Bruk av fullmakter fra styret utstedt etter 1. januar 2003.
 •  
  Denne instruksen gjelder inntil det første av følgende tidspunkter: 1) 01.09.03 og 2) dato for fremsettelse av pliktig tilbud om overtakelse av samtlige aksjer i selskapet i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 4.

  Valgkomiteens formann, Borger A Lenth, gjorde rede for valgkomiteens arbeid og flertallets innstilling
  Finansråd André Støylen gjorde rede for mindretallets innstilling om å velge et nytt styre bestående av 6 aksjonærvalgte styremedlemmer.
   
  I samsvar med forslag fra Oslo Kommune ble det etter skriftlig avstemning med  67.620.184 mot  41.205.622 stemmer vedtatt et styre på 6 aksjonærvalgte styremedlemmer bestående av:
   
  Ellen Christine Christiansen, Stig Grimsgaard Andersen og Jarle Sandvik som velges som styremedlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling 2005. Christian Brinch, Solveig Ekeberg og Odd Øygarden velges som styremedlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling 2004.
   
  Valgkomiteens leder Borger A. Lenth redegjorde for valgkomiteens arbeide og flertallets innstilling. Andrè Støylen redegjorde for mindretallets innstilling. I samsvar med mindretallets innstilling ble det fattet følgende vedtak med Oslo kommunes stemme om at godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes av generalforsamlingen etterskuddsvis, på ordinær generalforsamling i 2004 eller på tidligere ekstraordinær generalforsamling der sittende styremedlem trer ut.

  Generalforsamlingen gjenvalgte Borger A. Lenth som leder av valgkomiteen. Christen Furuholmen (gjenvalg), Kjell Viland (gjenvalg) og Tapio Kuula (ny) ble valgt som medlemmer av valgkomiteen.

  Oslo, 5. mai 2003
   
   
  For nærmere informasjon, kontakt:
  Informasjonsdirektør Frode Geitvik, tlf.  22 43 53 86

  Om oss

  Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

  Abonner