HNA/HNB - Hafslund 3. kvartal 2010: Resultatframgang for alle operative enheter

Økte engrospriser, framgang for nettvirksomheten og høyere energiproduksjon bidro til et solid kvartalsresultat for Hafslund. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 679 millioner kroner, er en forbedring på 56 prosent fra fjoråret.

 

Salgsinntektene på 2,7 milliarder er en økning fra fjoråret på 48 prosent, og skyldes i hovedsak høyere engrospriser på Nord Pool samt høyere andel viderefakturerte kostnader fra overliggende nett (Statnett).

 

- Den gode trenden i årets første halvår fortsatte i tredje kvartal. Den underliggende driften har vært god, og alle operative resultatenheter har resultatmessig framgang fra fjorårets 3. kvartal, sier konsernsjef Christian Berg.

 

Kraftproduksjon: økte engrospriser på Nord Pool og høy kraftproduksjon
Driftsresultatet på 292 millioner er en forbedring på 117 millioner fra fjoråret, og skyldes i hovedsak høyere kraftpriser. Produksjonsvolumet på 990 GWh er 28 GWh høyere enn fjoråret og 17 prosent høyere enn normalproduksjonen for kvartalet. Kraftproduksjonsvirksomheten har et ekspansjons- og oppgraderingsprogram knyttet til kraftverkene Kykkelsrud og Vamma. Dette vil gi en årlig økning i produksjonskapasiteten på om lag 100 GWh, i tillegg til at levetiden til eksisterende aggregater øker betydelig. Anleggene planlegges ferdigstilt våren 2011.

 

Fjernvarme: Tilfredsstillende resultat i et sesongmessig svakt kvartal
Salgsinntektene for fjernvarmevirksomheten på 79 millioner er en økning på 64 prosent fra fjoråret. Omsetningsøkningen skyldes både høyere fjernvarmepriser som følge av høyere engrospriser for kraft på Nord Pool og økt etterspørsel etter fjernvarme. Normalt er 3. kvartal sesongmessig det svakeste kvartalet for fjernvarmevirksomheten med om lag 10 prosent av normal årsproduksjon. Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på seks millioner er en forbedring på 17 millioner kroner fra fjoråret. 

 

Nett: fortsatt resultatframgang for nettvirksomheten
Salgsinntektene på 1013 millioner kroner er en økning på 315 millioner fra fjoråret. Dette legger til grunn en samlet inntektsramme for 2010 på 2861 millioner, noe som er en økning på 400 millioner sammenliknet med 2009. Hovedårsaken til den økte inntektsrammen er økt kompensasjon for nettap som følge av høyere kraftpriser og høyere kostnadsgrunnlag både for Hafslund Nett og for nettbransjen generelt. I tillegg må omsetningsøkningen ses i sammenheng med en økning på 247 millioner kroner i viderefakturerte kostnader fra det overliggende nettet (Statnett). Nettvirksomheten oppnådde et driftsresultat på 148 millioner kroner i kvartalet, en forbedring på 40 millioner kroner sammenliknet med fjoråret.

 

Strømsalg: Flere kunder og ekspansjon i Sverige gir resultatframgang
Salgsinntektene for strømsalg på 1120 millioner kroner er en økning på 69 prosent fra fjoråret. Økningen skyldes i hovedsak økte engrospriser på kraft fra Nord Pool. Solgt volum på 2292 GWh er seks prosent høyere enn tilsvarende kvartal 2009. Økningen kommer både som en følge av vekst i etterspørselen og en økning i antall kunder. Driftsresultatet på 30 millioner kroner er en forbedring på 10 millioner kroner fra fjoråret og må blant annet ses i sammenheng med ekspansjonen i Sverige som bidrar med 12 millioner kroner. Resultatet etter skatt tilsvarer 26 kroner per strømkunde, mot 22 kroner i tredje kvartal i fjor.

 

Hovedpunkter 3. kvartal 2010:

  • EBITDA på 679 millioner kroner (eksklusive REC) er en forbedring på 56 prosent fra fjoråret.
  • Alle etablerte operative enheter viser framgang sammenliknet med fjoråret.
  • Økte engrospriser på Nord Pool bidrar til resultatframgang for kraftproduksjonsvirksomheten.
  • Total energiproduksjon på 1 177 GWh, en økning på ni prosent fra fjoråret.

 

 

Hafslund ASA
Oslo, 27. oktober 2010

 

For ytterligere opplysninger:

 

Konserndirektør for Økonomi og finans, Finn Bjørn Ruyter:
Mobil: +47 911 38 199
E-post: finn.bjorn.ruyter@hafslund.no

 

Økonomidirektør Morten J. Hansen:
Mobil: + 47 908 28 577
E-post: mjh@hafslund.no

 

 

Les rapporten i bla-utgave på www.hafslund.no/rapport

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker