HNA/HNB - Vellykket gjennomføring av Børsnoteringen (IPO)

 
IKKE FOR DISTRIBUSJON I USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN
 
Hafslund Infratek ASA ("Hafslund Infratek" eller "Selskapet") er glad for å kunne meddele Selskapets notering ved Oslo Børs. Selskapets aksjer noteres under handelssymbolet `HIT`. Prisen per aksje er satt til NOK 18. Tilbudet består av totalt 15.730.000 aksjer, bestående av 11.100.000 Nye Aksjer utstedt av Selskapet, 3.200.000 Annenhåndsaksjer solgt av Hafslund ASA og 1.430.000 aksjer overtildelt av hovedtilrettelegger, Carnegie ASA, i henhold til inngått overtildelingsfasilitet. Samlet transaksjonsstørrelse beløper seg til ca. NOK 283 millioner (USD 51,2 millioner). Selskapets markedsverdi, basert på prisen per aksje i Tilbudet, tilsvarer NOK 770 millioner. Første handelsdag for aksjene ved Oslo Børs vil være 5. desember 2007.
***
Styret i Hafslund Infratek ASA har vedtatt å utstede 11.100.000 Nye Aksjer og styret i Hafslund ASA har vedtatt å selge 3.200.000 Annenhåndsaksjer samt å tildele hovedtilrettelegger, Carnegie ASA, en overtildelingsopsjon på 1.430.000 Annenhåndsaksjer som del av noteringen av Hafslund Infratek ASA ved Oslo Børs. Prisen per aksje er satt til NOK 18, som tilsvarer en markedsverdi på Selskapet etter gjennomføring av Tilbudet på NOK 770 millioner. Tilbudet ble i hovedsak tegnet av internasjonale og norske institusjonelle investorer av høy kvalitet. Selskapet vil etter Tilbudet ha i overkant av 700 aksjonærer. Brutto emisjonsbeløp til Selskapet beløper seg til ca. NOK 200 millioner. Selskapet vil ikke motta noe proveny fra salg av aksjer eid av Hafslund ASA.
 
Hafslund Infratek er en ledende totalleverandør innen utbygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur; energibærere, telekom og høysikkerhet. Selskapet har sin hovedtyngde i Sør Norge, med vekst ambisjoner i Norge og Norden. Hafslund Infratek henvender seg først og fremst til bedriftsmarkedet; energiselskaper, olje og gassindustrien og eiendomsutbyggere og besittere. Selskapet rapporterte en omsetning på NOK 946 millioner for de første ni månedene i 2007.
 
Netto emisjonsbeløp vil benyttes til å styrke Hafslund Infrateks strategiske og finansielle posisjon som et selvstendig selskap. En vesentlig del av beløpet vil benyttes til å nedbetale gjeld til Hafslund konsernet, først og fremst knyttet til finansiering av arbeidskapital. Arbeidskapitalbehovet varierer blant annet med aktivitetsnivået. Ved utgangen av oktober tilsvarte dette beløpet om lag NOK 130 millioner. Det gjenværende netto provenyet vil bli benyttet til finansiering av generelle selskapsformål, inklusive finansiering av generelt arbeidskapitalbehov og oppkjøp av mindre selskap.
 
Selskapet vil etter Tilbudet ha 42.788.360 aksjer utestående. Ved ferdigstillelse av Tilbudet (antatt utøvelse av overtildelingsopsjonen, som tilsvarer ca. 3,3 prosent av aksjekapitalen), vil Hafslund ASA ha en eierandel i Selskapet tilsvarende ca. 63,2 prosent. Medlemmer av konsernledelsen og medlemmer av styret vil samlet ha en eierandel i Selskapet på ca. 1 prosent og den frie flyten vil tilsvare ca. 35,7 prosent. Hafslund ASA har en 12 måneders bindingsperiode på sine aksjer fra Selskapets notering ved Oslo Børs.
 
Selskapets første noteringsdag vil være onsdag 5. desember 2007. Utstedelse av Nye Aksjer er forventet registrert tirsdag 4. desember 2007. Investorer i det Institusjonelle tilbudet er forventet å få tildelt aksjer mot betaling onsdag 5. desember 2007. For investorer i det Offentlige tilbudet til allmennheten og Ansattetilbudet, hvor tidsriktig betaling, som beskrevet i Prospektet, har funnet sted, er levering av aksjer ventet å finne sted onsdag 5. desember 2007.
 
Kommentar fra konsernsjef Bjørn Frogner vedrørende noteringen av Hafslund Infratek ved Oslo Børs:
- Jeg er glad for å kunne formidle gjennomføringen av børsnoteringen av Hafslund Infratek i et utfordrende egenkapitalmarked. En utskillelse av Hafslund Infratek som et eget børsnotert selskap vil styrke vår posisjon og mulighet til å ta en ledende rolle, både fra et strukturelt og organisk ståsted i det norske og i økende grad det nordiske markedet for totalleveranser innen bygging, drifting og sikring av kritisk infrastruktur.
 
 
Videre kommenterer Christian Berg, konsernsjef i Hafslund ASA, følgende:
- Børsnoteringen av Hafslund Infratek vil gi Selskapet påkrevd operasjonell, strategisk og finansiell handlefrihet for å kunne ta en aktiv rolle i et marked i endring. Hafslund vil opprettholde majoritetseierskap og gjennom aktivt eierskap bidra til videre verdiutvikling.
 
Carnegie er rådgiver til Hafslund ASA i prosessen og opptrer som hovedtilrettelegger for og "sole bookrunner" i Noteringen og Tilbudet. DnB NOR Markets er medtilrettelegger i Tilbudet.
Oslo, 3. desember 2007
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Bjørn Frogner, konsernsjef: + 47 913 79 505
Heidi Ulmo, CFO: + 47 909 19 325
eller
Gunnar Gjørtz, Styreleder og konserndirektør Økonomi og finans Hafslund ASA: +47 922 17 200
 
***slutt***
 
THIS PRESS RELEASE SHALL NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES OF HAFSLUND INFRATEK IN THE UNITED STATES, NOR SHALL THERE BE ANY SALE OF THESE SECURITIES IN ANY STATE THEREOF IN WHICH SUCH OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL PRIOR TO REGISTRATION OR QUALIFICATION UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH STATE. THE SECURITIES OF HAFSLUND INFRATEK MAY ONLY BE OFFERED AND SOLD IN THE UNITED STATES PURSUANT TO AN EFFECTIVE REGISTRATION STATEMENT FILED WITH THE UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION OR PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION AND PROSPECTUS DELIVERY REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED. ANY PUBLIC OFFERING OF THE HAFSLUND INFRATEK'S SECURITIES IN THE UNITED STATES WILL BE MADE ONLY BY MEANS OF A PROSPECTUS THAT MAY BE OBTAINED FROM HAFSLUND INFRATEK AND THAT WILL CONTAIN DETAILED INFORMATION ABOUT THE COMPANY AND MANAGEMENT, AS WELL AS FINANCIAL STATEMENTS AND OTHER INFORMATION RELEVANT TO INVESTORS.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker