HNA/HNB Vedrørende dom fra Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett avsa dom 19. desember 2002 i ankesak mellom Oslo Lysverker AS og Hafslund ASA ved datterselskapet Kykkelsrud AS.  Saken dreier seg om hvilken pris som
skal gjelde for en evigvarende forpliktelse Hafslund har til å levere et årlig kraftvolum på 175,2 GWh til Oslo Lysverker AS. Borgarting lagmannsrett ga Hafslund fullt medhold. 
 
Oslo Lysverker AS har meddelt at de aksepterer Borgarting lagmannsretts dom så vidt gjelder fastsettelse av gjeldende grunnpris mellom partene til 11,12 øre kWh per 1. januar 1996.  Dette innebærer at Hafslund med endelig virkning kan inntektsføre om lag 35 millioner kroner. Hafslund er også sikret en minimumspris på 11,12 øre kWh for all fremtid.
 
Oslo Lysverker har samtidig påanket til Høyesterett prisreguleringen av grunnprisen.  Borgarting lagmannsrett fastsatte at grunnprisen skal reguleres årlig f.o.m. 1. januar 1997 i samsvar med endringen i konsumprisindeksen.  Etter lagmannsrettens dom skal kontraktsprisen fra 1. januar 2003 være 13,04 øre/kWh. Hafslund vil levere inn anketilsvar innen den fastsatte frist og opprettholde kravet om fortsatt konsumprisregulering. Hvorvidt Høyesterett vil behandle anken avgjøres av Høyesteretts kjæremålsutvalg i løpet av våren 2003.
 
Oslo, 29. januar 2003
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
økonomidirektør Kent Moberg, tlf.  905 83 017 eller
konserndirektør Christian Berg, tlf. 917 46 910

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner