HNA/HNB Vedrørende dom fra Borgarting lagmannsrett

Borgarting lagmannsrett avsa dom 19. desember 2002 i ankesak mellom Oslo Lysverker AS og Hafslund ASA ved datterselskapet Kykkelsrud AS.  Saken dreier seg om hvilken pris som
skal gjelde for en evigvarende forpliktelse Hafslund har til å levere et årlig kraftvolum på 175,2 GWh til Oslo Lysverker AS. Borgarting lagmannsrett ga Hafslund fullt medhold. 
 
Oslo Lysverker AS har meddelt at de aksepterer Borgarting lagmannsretts dom så vidt gjelder fastsettelse av gjeldende grunnpris mellom partene til 11,12 øre kWh per 1. januar 1996.  Dette innebærer at Hafslund med endelig virkning kan inntektsføre om lag 35 millioner kroner. Hafslund er også sikret en minimumspris på 11,12 øre kWh for all fremtid.
 
Oslo Lysverker har samtidig påanket til Høyesterett prisreguleringen av grunnprisen.  Borgarting lagmannsrett fastsatte at grunnprisen skal reguleres årlig f.o.m. 1. januar 1997 i samsvar med endringen i konsumprisindeksen.  Etter lagmannsrettens dom skal kontraktsprisen fra 1. januar 2003 være 13,04 øre/kWh. Hafslund vil levere inn anketilsvar innen den fastsatte frist og opprettholde kravet om fortsatt konsumprisregulering. Hvorvidt Høyesterett vil behandle anken avgjøres av Høyesteretts kjæremålsutvalg i løpet av våren 2003.
 
Oslo, 29. januar 2003
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
økonomidirektør Kent Moberg, tlf.  905 83 017 eller
konserndirektør Christian Berg, tlf. 917 46 910

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner