NY DATO FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ny dato for ordinær generalforsamling i Hafslund ASA er satt til 10. mai 1999. Selskapets aksjer vil på børsene bli behandlet eksklusive rett til utbytte fra og med 11. mai 1999. Dato for utbetaling av utbytte er 28. mai 1999.


Innkalling
Ordinær generalforsamling avholdes
mandag 10. mai 1999 kl 1600 på Rica Sjølyst, Drammensveien 154, Oslo

TIL BEHANDLING FORELIGGER:
1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden.
2. Valg av to aksjonærer til å undertegne proto-kol-len sammen med møteleder, og til å være stem-meopptellere.
3. Redegjørelse for årsoppgjøret 1998.
4. Vedtak om årsoppgjøret 1998:
a) Godkjennelse av årsregnskap og års-beret-ning for 1998.
b) Utdeling av utbytte.
c) Godkjennelse av Hafslunds konsernoppgjør for 1998.

5. Forslag om fullmakt til styret for erverv av egne aksjer.
Styret foreslår:
Styret gis fullmakt etter allmennaksjelovens §9-4, sammenholdt med §§9-2 og 9-3 til på vegne av Hafslund ASA å foreta erverv av egne aksjer. Den høyeste pålydende verdi av aksjer som kan erverves i henhold til fullmakten er NOK 11.463.420, tilsvarende 10 % av selskapets aksjekapital.
Det laveste vederlag som kan betales pr. aksje skal være lik pålydende, NOK 1, mens det høyes-te vederlag som kan betales skal være NOK 60.
Styret beslutter på hvilken måte erverv skal finne sted og hvorvidt, og i tilfelle hvordan og på hvilke vilkår, egne aksjer skal avhendes.
Fullmakten gjelder inntil 18 måneder fra regis-t-rerin-gen av generalforsamlingens beslutning i Fore-taksregisteret.

6. Valg av medlemmer og varamedlemmer til bed-riftsforsamlingen.
a) Forslag fra Oslo Energi Holding AS:
Forut for valg av nye medlemmer av bed-rifts-forsamlingen besluttes å avsette alle sittende, aksjonærvalgte medlemmer av Bed-rifts-forsamlingen. Det velges 8 aksjonær-valgte med-lemmer av Bedriftsforsamlingen.
b) Primær innstilling fra Valgkomiteen på valg av 4 medlemmer og 4 vara-med-lem-mer til Bedriftsforsamlingen
c) Sekundær innstilling fra Valgkomiteen på valg av 8 medlemmer og 4 vara-med-lem-mer til Bedriftsforsamlingen. I tillegg har Oslo Energi Holding AS fore-slått Ellen Christine Christiansen, og Vatten-fall fore-slått Mats Fagerlund, begge som med--lemmer.

7. Fastsettelse av antall medlemmer av bed-rifts-for-samlingen.
Forslag om at antall medlemmer av bedrifts-for-samlingen økes fra 12 til 15 med virkning fra og med ordinær generalforsamling år 2000.
8. Valg av medlem til valgkomiteen.
9. Fastsettelse av godtgjørelse til bedrifts-for-sam-lingens medlemmer og varamedlemmer.
10. Godkjennelse av revisors godtgjørelse.
A. Innkallingen, sammen med blankett for på-mel-ding og fullmakt vedrørende gene-ral-for-sam-lin-gen og med 2 innstillinger fra valgkomiteen på valg av medlemmer og varamedlemmer til bed-rifts-for-sam-lingen, sendes minst to uker før gene-ral-for-sam-lingen til alle aksjonærer registrert i sel-skap-ets aksjeregister i Verdipapirsentralen (VPS) på de adresser som aksjonærene har der. Inn-kal-lin-gen vil bli rykket inn i minst en riksdekkende avis før generalforsamlingen avholdes.
B. Før generalforsamlingen vil årsoppgjøret bli sendt til alle aksjonærer registrert i selskapets aksje-eierregister i VPS på de adresser som aksjo-nær-ene har der.
C. Etter selskapets vedtekter §5 har aksjene av klasse B ikke stemmerett på generalforsamlingen hvis ikke annet er bestemt i allmennaksjeloven.
D. Aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må, etter vedtektenes §7, første ledd, melde fra til selskapet innen den frist som fremgår av denne innkalling. Det bes om at anmeldelsen skjer skrift-lig til Hafslund ASA, Postboks 363 Skøyen, 0212 Oslo, innen kl 1600 fredag 7. mai 1999. Nær-mere orientering om generalforsamlingen kan fås ved henvendelse til selskapet, tlf. 23 01 42 00.
E. Aksjonærer har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert fullmakt. Aksjeeier kan, om ønskelig, gi fullmakt til bedriftsforsamlingens ordfører, Hans Hal-vor-sen, styrets formann, Johan Fr. Odfjell, eller adm.- direktør, Hans Tormod Hansen.
F. På grunnlag av generalforsamlingens beslutning vil utbyttet bli utbetalt 28. mai 1999. Selskapets aksjer vil på børsene bli behandlet ekslusive rett til utbytte fra og med 11. mai 1999.
Oslo, den 22. april 1999
Hans Halvorsen
Bedriftsforsamlingens ordførerValg av medlemmer og varamedlemmer til Bedriftsforsamlingen
Valgkomitèens primære innstilling
til ordinær generalforsamling 10. mai 1999 i Hafslund ASA

1.MEDLEMMER
1.1Etter selskapets vedtekter § 9 er funksjonstiden for bedriftsforsamlingens åtte
aksjonærvalgte medlemmer to år og slik at halvparten av dem trer ut hvert år.

På valg i 1999 er:
Anders Gustav Hedenstedt, Hans Herman Horn, Svein R. Hagen og Sverre Morten Blix.
Anders Gustav Hedenstedt tar ikke gjenvalg. Hans Herman Horn kan ikke gjenvelges på grunn av vedtektenes aldersgrensebestemmelse. Svein R. Hagen tar valg som 1. varamedlem.

1.2.Valgkomitèen innstiller på gjenvalg av :
Sverre Morten Blix.
Videre innstilles på at Bertil Tiusanen etterfølger Anders Gustav Hedenstedt, at Nils Bjørnebekk etterfølger Hans Herman Horn, og at Sten Åke Forsberg etterfølger Svein R. Hagen.
Bertil Tiusanen er 49 år, og er viseadm. direktør og CFO i Vattenfall AB.
Nils Bjørnebekk er 64 år, og er styreleder i Østfold Energi AS.
Sten Åke Forsberg er 52 år, og er direktør for Detaljmarkedsføring og Nordisk energi i Den norske Stats oljeselskap.

2.VARAMEDLEMMER
2.1.Etter selskapets vedtekter § 9 skal det velges minst 4 varamedlemmer. Varamedlemmene er på valg hvert år.

Varamedlemmene på valg i 1998 er:
Christen Furuholmen, Erik Wahlstrøm, Kai Sørbråten, Tarald Glastad og Georg Kervel.
Erik Wahlstrøm. Kai Sørbråten og Tarald Glastad tar ikke gjenvalg.

2.2Valgkomitèen innstiller på gjenvalg av følgende 4 varamedlemmer:
Christen Furuholmen og Georg Kervel.
Som nye varamedlemmer innstilles på valg av Svcin R. Hagen og Ellen Christine Christiansen.
Ellen Christine Christiansen er 34 år, og er nestleder i styret i Oslo Energi Holding AS.
Varamedlemmene foreslås valgt med følgende innkallingsorden:
Svein R. Hagen, Christen Furuholmen, Ellen Christine Christiansen og Georg Kervel.

Oslo, den 22. april 1999

Hans Herman Horn Emil Aubert Christen Furuholmen Borger Lenth
Valg av medlemmer og varamedlemmer til Bedriftsforsamlingen
Valgkomitèens sekundære innstilling
til ordinær generalforsamling 10. mai 1999 i Hafslund ASA


Oslo Energi Holding AS har fremmet forslag for generalforsamlingen om at det, forut for valg av nye medlemmer til bedriftsforsamlingen, besluttes å avsette alle sittende, aksjonærvalgte medlemmer av bedriftsforsamlingen, og at det velges 8 aksjonærvalgte medlemmer.

Som sekundær innstilling til generalforsamlingen, hvis forslaget fra Oslo Energi Holding AS blir vedtatt, innstiller valgkomitèen på valg av:

Medlemmer: Varamedlemmer:
Hans Halvorsen Svein R. Hagen
Ragnar Søegaard Christen Furuholmen
Bertil Tiusanen (ny) Ellen Christine Christiansen (ny)
Nils Bjørnebekk (ny) Georg Kervel
Olaug Svarva
Sten Åke Forsberg (ny)
Sverre Morten Blix
Annie Blakstad


Oslo, den 22. april 1999

Hans Herman Horn Emil Aubert Christen Furuholmen Borger Lenth

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner