RESULTAT 2. KVARTAL 2000


Konsernets resultat i 2. kvartal er preget av et fortsatt lavt prisnivå for produksjonsvirksomheten i Norge og gode tradingresultater fra krafthandelsvirksomheten i USA.

Hafslund konsernet fikk et resultat etter skatt i 2. kvartal på NOK 130 mill (NOK 295 mill), noe som tilsvarer et resultat pr. aksje på NOK 1,10 (NOK 2,52). Driftsresultat i 2. kvartal utgjorde NOK 110 mill (NOK 70 mill). Driftsresultat for 1. halvår ble NOK 157 mill (NOK 133 mill), resultat etter skatt NOK 286 mill (NOK 414 mill) og resultat pr. aksje på NOK 2,44 (NOK 3,51).

Hafslund Produksjon
Driftsresultatet for Hafslund Produksjon i 2. kvartal ble NOK 67 mill (NOK 95 mill). Produksjonen i 2. kvartal ble 926 GWh (1.018 GWh). Produksjonen var 4,1 % over middelproduksjonen, og fordelte seg med 881 GWh (987 GWh) i Norge og 45 GWh (31 GWh) i USA. Driftsresultatet i 2. kvartal for Hafslunds norske kraftverk ble NOK 43 mill (NOK 73 mill). Resultatet er preget av lave salgspriser på NOK 9,8øre/kWh (NOK 10,9øre/kWh).

Hafslund Nett
Driftsresultat før goodwill ble for 2. kvartal NOK 14 mill (NOK 21 mill), hvilket gir en avkastning på NVE kapitalen på 2,8 % (3,5%). Under resultat fra tilknyttede selskaper er er det inntektsført NOK 26 mill nettinvesteringene i selskapene Viken Energinett (25%), Rygge Elverk (33%) og Rakkestad E-Verk (33%) i 1. halvår 2000. Bokført verdi av investeringene er pr 30. juni 2000 NOK 1.437 mill.

Hafslund Markets
Driftsresultatet for Hafslund Markets i 2. kvartal ble NOK 51 mill (NOK 4 mill), hvorav NOK 51 mill gjelder krafthandelsvirksomheten i USA. Tradingresultatet i 2. kvartal ble NOK 95 mill (NOK 34), hvorav NOK 82 mill (NOK 20 mill) gjelder krafthandelsvirksomheten i USA.

Hafslund Energi
Driftsresultatet ble NOK -4 mill (NOK -16 mill) i 2. kvartal. Resultatet er preget av et fallende kostnadsnivå, med driftskostnader i 2 kvartal på NOK 7 mill (NOK 17 mill). Herav utgjør markedsføringskostnader NOK 2 mill (NOK 10 mill).Under resultat fra tilknyttede selskaper er det inntektsført NOK 4,8 mill fra investeringene i Din Energi (47%) og Kraftinor (49%) i 1. halvår 2000. Bokført verdi av investeringene er NOK 256 mill pr. 30. juni 2000.

Hafslund Invest
Virksomhetsområdet Hafslund Invest hadde et regnskaps-messig resultat fra investeringene på NOK 163 mill (NOK 397 mill) i 2. kvartal. Hafslunds finansielle omløpsportefølje oppnådde en avkastning på 5,1% i 2. kvartal, sammenlignet med Oslo Børs totalindeks på 2,0%. Avkastningen 1. halvår utgjør 18,3%, sammenlignet med 1,0% for Oslo Børs totalindeks. Bokført verdi av den finansielle omløpsporteføljen var pr 30. juni 2000 NOK 729 mill. Urealisert gevinst pr. 30. juni 2000 er NOK 179 mill, en reduksjon på NOK 50 mill fra utgangen av 1999. Regn-skaps-messig resultat i 2. kvartal var NOK 126 mill (NOK 391 mill). Regnskapsmessig resultat fra langsiktige investeringer ble NOK 37 mill i 2. kvartal.

Øvrig virksomhet
Øvrig virksomhet som består av Hafslund Alfa, konsernstab, Orion System, samt Land-bruk og Hovedgård, hadde et driftsresultat i 2. kvartal 2000 på NOK -17 mill (NOK -34 mill). Hafslund Alfa hadde et driftsresultat på NOK -2,6 mill (NOK -2,1 mill) i 2. kvartal.

Viktige hendelser
Med virkning fra 1. juli 2000 inngikk Hafslund avtale med Viken Energinett AS om salg av regionalnettet i Øst-fold, entreprenørvirksomheten Hafslund Alfa og Hafslunds eierandeler i Rygge Elverk og Rakkestad E-Verk. Som oppgjør for transaksjonen vil Hafslund øke sin eierandel i Viken Energinett fra 25% til 33%, samt overdra gjeld i størrelsesorden NOK 300 mill. Viken Energinett vil videreføre disse virksomhetene, samt overføre et kontantbeløp til et nytt selskap, Østnett AS, som også skal omfatte Akershus Nett AS og eierandeler i Søndre Follo Nett og Follo Energiverk AS. Viken Energinett AS får en eierandel på 49% av aksjene i Østnett AS og i Akershus Nett Holding. Hafslunds eierandel i Viken Energinett (33%) vil ha en bokført verdi i størrelsesorden NOK 1,8 milliarder. Avtalen er betinget av nødvendige godkjenninger fra myndighetene.

Hafslund ASA, Akershus Energi og Energiselskapet Buskerud har besluttet å fusjonere Hafslund Energi, Din Energi og Østkraft. Hafslund får en eierandel på 36.6% i det fusjonerte selskapet. Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2000. Selskapet har ved etablering ca. 250 000 kunder og har ambisjoner om ytterligere ekspansjon.

Hafslund har inngått en avtale om å overta 49 % av sluttbruker selskapet Økokraft, som til sammen har 53.000 kunder.

Hafslund har inngått avtale om å overta 42 % i Mjøskraft, Mjøskraft vil være det fusjonerte Gjøvik Energi og Toten Kraft, som har ca. 84 GWh vannkraftproduksjon, en nettkapital på NOK 374 mill, samt ca. 25% andel i Økokraft. Transaksjonen med Mjøskraft forventes endelig gjennomført medio oktober.

Gjennom kjøp og emisjon i Mjøskraft og Økokraft vil Hafslunds samlede investering være i størrelsesorden NOK 450 mill.

Rune Bjerke tiltrådte som admistrerende direktør med virkning fra 16. august.

Hafslund undertegnet 13 juli avtale om kjøp av resterende 67% av aksjene i Rygge Elverk AS for NOK 58 mill. Eierandelen vil etter planen overføres til Østnett mot kontantoppgjør.

Konsernets foreløpige resultatrapport for 2.kvartal 2000 er tilgjengelige ved selskapets hovedkontor i Karenslyst Alle 11, ved Oslo Børs og på Internett-adresse: http://www.huginonline.no/HNA.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker