48 millioner kroner til fortsatt arbeid mot bostedsløshet

I år tildeler Sosial- og helsedirektoratet (SHdir) 48 millioner kroner til 90 kommuner som har tiltak rettet mot å bekjempe bostedsløshet. Direktoratet vil også framover følge opp kommunenes arbeid ved hjelp av fylkesmennene som bl.a. skal ha fokus på bruken av individuelle planer.

- Individuelle planer er et godt verktøy for å samordne tjenester på tvers av etater og forvaltningsnivåer. En rapport fra Forskningsstiftelsen Fafo viser at samordningen kan bli bedre. Individuelle planer er videre et egnet redskap for å høyne brukermedvirkning som også synes å være for dårlig, sier fungerende divisjonsdirektør i SHdir, Ellen Elster.

Bakgrunnen er at direktoratet har mottatt en evaluering av tilskuddsordningen fra Fafo og NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) (”Tjenester til bostedsløse i ti kommuner, delevaluering 2, Fafo-rapport 2007:23).

Fokus på individuelle planer og brukermedvirkning
Evalueringen viser at få av de 10 kommunene studien gjelder, benytter individuelle planer. Den viser også at kommunene har et lite reflektert forhold til brukermedvirking, særlig på systemnivå.
- Mens kommunene synes de har en god dialog med den enkelte bruker, peker evalueringen på at brukerorganisasjonene i liten grad er trukket med i planlegging og gjennomføring av det generelle arbeidet med bostedsløse, sier Elster.
- Likevel viser forrige Fafo-rapport om tilskuddsordningen at 75% av kommunene benytter individuelle planer, fortsetter Elster. Vi vil få bekreftet eller avkreftet om dette stemmer, når en brukerundersøkelse som Fafo og NOVA nå jobber med foreligger mot slutten av året.

Tilskuddsordningen sikrer vanskeligstilte personer med store behov
Evalueringen og erfaringer viser at kommunene bruker tilskuddet fra Sosial- og helsedirektoratet til å finne bolig til bostedsløse og sikre dem en stabil boligsituasjon.
- Blant annet har satsingen medført at en er blitt mer oppmerksom på de negative sidene ved midlertidige boligløsninger. I disse kommunene har det vært en klar nedgang i bruk av hospits, avslutter Elster.

Om undersøkelsen:

Fafo og NOVA gjennomfører på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet en evaluering av en statlig tilskuddsordning til boligsosialt arbeid, tilskudd og oppfølgingstjenester til bostedsløse i kommunene. Evalueringen går over to år og skal avsluttes i 2007. Evalueringen består av fire undersøkelser:
a. En spørreskjemaundersøkelse som omfatter alle tiltakene som har fått tilskudd
b. En caseundersøkelsen av ti tiltak
c. En studie av hvordan organiseringen av tilskuddene foregår hos direktoratet/fylkesmannen
d. En brukerundersøkelse der oppmerksomheten er rettet mot brukernes vurdering av det tilbudet som utvikles

Dette er den andre rapporten i evalueringen som viser hvordan ti kommuner har brukt tilskuddet. Studien baserer seg på samtaleintervju med administrativt ansvarlige for tilskuddet i kommunene, tjenesteutøvere som jobber i tiltaker som tilskuddet støtter og aktuelle samarbeidspartnere. Rapporten har to hoveddeler: En del hvor forskningsperspektivene presenteres sammen med framgangsmåte og hovedfunn, og en del hvor de ti kommunene som er undersøkt blir presentert..


Følgende kommuner har blitt undersøkt i case-studien:
- Oslo
- Bergen
- Trondheim
- Kristiansand
- Haugesund
- Tønsberg
- Bodø
- Hammerfest
- Ringerike
- Nittedal

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Abonner