All inntektssikring bør organiseres på statlig nivå

All inntektssikring bør organiseres på statlig nivå - Alle har krav på inntektssikring. Vi foreslår at inntektssikring for den enkelte bruker bør organiseres av én statlig etat for arbeid og inntekt. Innføring av rehabiliteringsstønad og arbeidssøkerstønad bør erstatte deler av dagens økonomiske sosialhjelp. I tillegg bør helsetjenesten involveres sterkere i det kommunale rehabiliteringsarbeidet, sier prosjektdirektør Berit Eivi Nilsen. Dette er hovedbudskapene i høringsdokumentet fra Sosial- og helsedirektoratet til Arbeids- og sosialdepartementet i forbindelse med NOU 2004:13 "En ny arbeids- og velferdsforvaltning". Sosial- og helsedirektoratet støtter ellers Rattsø-utvalgets mål for reformen. I tillegg til opprettelsen av én statlig etat for arbeid og inntekt og innføring av en arbeidssøkerstønad, foreslår direktoratet at det utredes en ordning med statlig rehabiliteringsstønad. Rehabiliteringsstønaden foreslås rettet mot den gruppen av dagens sosialhjelpsmottakere som ikke har rettigheter i folketrygden, men som har behov for et lengre rehabiliteringsforløp før et eventuelt arbeidsforhold kan etableres. Både forskning, erfaring og enkeltkartlegginger viser at dette gjelder om lag 1/3 av mennesker som mottar sosialhjelp som hovedinntekt over tid. Sosial- og helsedirektoratet støtter innføring av en arbeidssøkerstønad. Denne bør erstatte økonomisk sosialhjelp for de som skal inn i et opplegg som tar sikte på kvalifisering og arbeid. - Halvparten av de som i dag mottar økonomisk sosialhjelp får dette i mindre enn tre måneder. Arbeidssøkerstønaden bør derfor gjelde fra første dag, sier prosjektdirektør Berit Eivi Nilsen. Sosial- og helsedirektoratet mener det må legges til rette for en sammenhengende behandlings- og tiltakskjede mellom rehabilitering, kvalifisering og arbeid. Dette forutsetter større fokus på helsetjenestens betydning for å oppnå målene i reformen. Dette fordi svært mange av stønadsmottakerne har sammensatte behov og befinner seg i grensesnittet mellom ulike systemer. - En ny organisering må fremme sosial inkludering og sørge for bedre samhandling både mellom de sosiale tjenestene, og mellom sosialtjenestene og helsetjenestene, sier prosjektdirektør Berit Eivi Nilsen. I høringssvaret fra SHdir er også behovet for tilrettelagte tjenestetilbud til grupper med funksjonsnedsettelser understreket. Universell utforming og tilgjengelige tilbud må være et mål i den nye velferdsforvaltingen. Kontaktperson: Marit Helle 40239661 Høringsdokumentet finner du på www.shdir.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/04/20041104BIT20220/wkr0001.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/04/20041104BIT20220/wkr0003.pdf

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Dokumenter og linker