Åpningskonferanse for Muskel - skjelett tiåret

Åpningskonferanse for Muskel - skjelett tiåret Norges største plage er muskel og skjelett lidelser. Tall fra 2003 viser at muskel- skjelettlidelser er hovedårsak både til sykefravær (48%) og uføretrygd (33%). De totale kostnadene knyttet til muskel-skjelettlidelsene er mellom 37 og 44 mrd. kr./år. Tirsdag 12.oktober avholdes åpningskonferansen for muskel - skjelett tiåret. En klar utfordring i forhold til utvikling av muskel- skjelettlidelser er den økende inaktiviteten i samfunnet. Hverdagen blir i økende grad preget av et "sittepress" hvor det er lagt til rette for at man ikke skal behøve å bevege seg. Konferansen vil ta for seg behovet for å spre informasjon om hva muskel-skjelettlidelser er og hvordan de skal håndteres i forebygging og behandling. WHO har utpekt inneværende tiår til "Muskel - skjelett tiåret" (MST). Da helseminister Dagfinn Høybråten erklærte sin tilslutning til MST tidligere i år, ble Norge land nr. 50 (av de 92 landene i MST) som har fått tilslutning fra nasjonale helsemyndigheter. Gjennom dette tiåret vil de ulike profesjonene øke fokus på forebygging og behandling. Konferansen holdes for beslutningstakere og embetsverk på ulike nivåer, nøkkelpersoner innen helsevesenet blant klinikere og forskere, universitet og høgskoler med helseutdanning, pasientorganisasjoner og presse. Åpning av konferanse tirsdag 12.oktober skjer kl. 10.00 på Ullevål stadion, inngang J Kontaktperson: Jack Skrolsvik - 90100412 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/11/20041011BIT20160/wkr0001.pdf

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Abonner

Dokumenter og linker