Bli friskere med fysisk aktivitet

10. mai er det klart for Verdens aktivitetsdag som markeres i Norge for tredje gang. Verdens helseorganisasjon står bak, og årets tema er fysisk aktivitet som behandling. Helsedirektoratet oppfordrer norske kommuner til å markere dagen. Denne helgen går rundt 100 arrangement av stabelen.

- Det kan være krevende å endre vaner, og for veldig mange er den største terskelen bare å komme i gang med fysisk aktivitet, sier Henriette Øien, avdelingsleder i Helsedirektoratet.

Hjelp over dørstokkmila
Mange trenger litt ekstra ”drahjelp” og nå kan man få hjelp til nettopp dette i ca. 50 norske kommuner. Disse kommunene har etablert frisklivssentraler der NAV, leger og annet helsepersonell kan henvise pasienter til fysisk aktivitet, kostholdskurs og røykeslutt. Fysioterapeuter på frisklivssentralene sørger for tett oppfølging. Ved å bruke motivasjonssamtaler får alle hjelp til å finne aktiviteter de liker og på sitt nivå, avslutter Øien.
Noen eksempler er stavgang, spinning, turgrupper og så videre. Foreløpig finnes dette tilbudet i et utvalg kommuner i Nordland, Buskerud, Vest-Agder, Oppland, Troms, Finnmark og Vestfold.

Mindre piller - mer aktivitet
- En av de sterkeste effektene av fysisk aktivitet som vi kjenner til, er på sukkerstoffskiftet, sier Sigmund A. Anderssen, leder av Nasjonalt råd for fysisk aktivitet. - Å gå fra å være inaktiv til å gå 30 minutter om dagen kan bety mye for helsa. Det vil gi god effekt på mange ting, blant annet type 2- diabetes og høyt blodtrykk. Det er også viktig for muskel, skjellet og leddehelsa, avslutter Anderssen.

God effekt
Rundt 200 000 nordmenn har type 2-diabetes. Regelmessig fysisk aktivitet vil gjøre det lettere å regulere blodsukkeret, ofte uten bruk av medikamenter. For de som har økt risiko for å få type 2-diabetes vil økt fysisk aktivitet og omlegging av kostholdet være vel så effektivt som å ta medisiner. I en finsk undersøkelse ble forekomsten av type 2 - diabetes i gjennomsnitt redusert med 58 % hos forsøkspersonene som la om levevanene sine.

Aktivitetshåndboken
Aktivitetshåndboken ble gitt ut av Helsedirektoratet tidligere i vår. Her finner helsepersonell og andre grundig dokumentasjon om effekten av fysisk aktivitet i forebygging og behandling. Den omhandler 33 diagnoser, og vi håper at boken vil bli et nyttig verktøy for helsepersonell i arbeidet med å gi råd og veiledning om fysisk aktivitet overfor ulike pasientgrupper. Les mer om aktivitetshåndboken her: http://www.helsedirektoratet.no/fysiskaktivitet/mindre_piller___mer_aktivitet_363084

Minst 30 og 60 minutter

Regelmessig fysisk aktivitet gir bedre helse – både akkurat nå og på litt lengre sikt. Voksne og eldre bør helst være i aktivitet minst 30 minutter hver dag. Aktiviteten kan deles opp i mindre bolker, for eksempel 3x10 minutt eller 2 ganger et kvarter.

Eksempler på aktivitet er rask gange og dans eller andre aktiviteter som er litt anstrengende og hvor du blir andpusten. Barn og unge bør få dobbel dose. 60 minutter om dagen gir god mosjon og bidrar til bedre koordinasjonen.

Les mer på www.1-2-30.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Abonner