Elever og lærere sammen om VÆR røykFRI i skolen

Elever og lærere sammen om VÆR røykFRI i skolen Sosial- og helsedirektoratet gjentar suksessen med VÆR røykFRI-kurs for lærere. I løpet av oktober måned vil nærmere tusen lærere delta i veiledingsprogrammet til VÆR røykFRI i alle landets fylker. Og første samling går av stabelen allerede 27. september. En fersk undersøkelse fra HEMIL-senteret VED Universitetet i Bergen, viser at de aller fleste lærere som har deltatt på kurs er svært fornøyde med kursopplegget og vil anbefale andre lærere å delta. Den samme undersøkelsen viser også at både rektor og elevene selv ønsker programmet velkommen inn i skolen. Noen av elevene framhever at de får et mer bevisst forhold til blant annet reklame, og at de gjerne viderefører det de lærer til yngre elever på skolen. Vi skriver kontrakter med foreldrene våre. Og kontrakten er en "vinn-vinn" situasjon, sier de fornøyde 13-15-åringene, som alle er med i trekning av populære gaver dersom kontrakten holdes. Plass til flere. I fjor satte 550 lærere seg på skolebenken for å få informasjon og veiledning til hvordan de kan gjennomføre et VÆR røykFRI-program på skolen sin. I år ventes det at nærmere I000 deltakere vil melde seg på til høstens kurs. Vi er veldig fornøyde med årets oppslutning, sier Kari Huseby, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet, som legger til at det er plass til alle som ønsker å være med. Kursene strekker seg over en dag og holdes i alle landets fylker. Sosial- og helsedirektoratet dekker alle direkte kurskostnader. VÆR røykFRI er. - et treårig undervisningsprogram om tobakk for ungdomsskolen. Programmet retter seg mot ungdom som er i alderen hvor det kan være fristende å prøve tobakk. Innholdet er tverrfaglig og legger stor vekt på elevenes aktive deltakelse. Kontrakt mellom elev og foreldre er en sentral del av VÆR røykFRI-programmet. Programmets idè er å vise ungdom hva det vil si å være et fritt og selvstendig menneske. Det settes søkelys på frihet til å gjøre egne valg og at det finnes ulike måter å oppnå det man ønsker. Vær røykFRI tilbys gratis til alle 8-10 klassinger og er et samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet, Kreftforeningen og Nasjonalforeningen for folkehelsen. Undersøkelsen fra HEMIL-senteret vil være tilgjengelig fra 18 oktober 2004. For mer informasjon: http://www.tobakk.no/roykfri/ - Om VÆR røykFRI http://www.forebygging.no/scripts/cgiip.exe/WService=forebygging/cwindex.html?program=d_emneside.html?hPKey733hParent22 - hele programmet www.tobakk.no - Sosial- og heledirektoratets sider om tobakk www.sluk.net - Ungdomssiden Vedlegg 1: Oversikt over kursdato/-sted for lærere i VÆR røykFRI høsten 2004 Vedlegg 2: fylkesoversikt over skoleklasser påmeldt i VÆR røyk FRI pr 20.sept 2004 Vedlegg 3: fylkesvise påmeldingstall pr 15.januar 2004 (fjorårets deltakertall i prosent). Listen inneholder 2 faner (elevtall og klassetall). Cecilie Johansen, Informasjonsrådgiver Sosial- og helsedirektoratet Telefon 24 16 34 71 Mobli 41 54 00 67 e-post cecilie.johansen@shdir.no Leif Edvard Aarø, Professor, Dr. philos. HEMIL-senteret Universitetet i Bergen Telefon 55 58 26 06 Telefon sekretariatet 55 58 28 08 e-post leif.aaro@psych.uib.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/23/20040923BIT21060/wkr0001.doc Pressemeldingen i Word format http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/23/20040923BIT21060/wkr0002.xls Oversikt over kursdato/-sted for lærere i VÆR røykFRI høsten 2004 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/23/20040923BIT21060/wkr0003.xls fylkesoversikt over skoleklasser påmeldt i VÆR røyk FRI pr 20.sept 2004 http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/23/20040923BIT21060/wkr0004.xls fylkesvise påmeldingstall pr 15.januar 2004 (fjorårets deltakertall i prosent). Listen inneholder 2

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.