EU behandler nøkkelhullet til våren

EU-kommisjonen vil behandle den felles nordiske sunnhetsmerkingen på matvarer i slutten av april. Dette innebærer at forskriften med de nye kriteriene for bruk av Nøkkelhullet tidligst kan tre i kraft i mai 2009. Nøkkelhullet er et symbol som skal hjelpe forbrukerne til å gjøre sunnere valg når de kjøper mat.

Myndighetene i Norge, Sverige og Danmark er enige om kriteriene for et felles nordisk nøkkelhullsmerke, men før forskriften med de nye kriteriene for bruk av Nøkkelhullet kan tre i kraft, må den behandles av EU-kommisjonen.

Nøkkelhullet setter krav til minimumsinnhold av fiber og maksimumsinnhold av fett, salt og sukker innenfor bestemte matvaregrupper. Merkeordningen er frivilling. Helsedirektoratet og Mattilsynet håper at Nøkkelhullet også vil stimulere til produktutvikling av matvarer med mindre fett, sukker og salt og mer kostfiber. Nøkkelhullet har eksistert i Sverige siden 1989.

Når det nå blir en nordisk ordning, er kriteriene for hvilke matvarer som kan få Nøkkelhull forbedret. Krav til redusert innhold av sukker og salt er skjerpet for noen matvaregrupper, det er skjerpede krav til ferdigmat og nye vilkår for å få med fet fisk i merkeordningen. I tillegg er det krav om mer fullkorn i brød og kornprodukter. Oljer og flytende margarin blir en ny kategori, og baguetter/sandwich og lignende blir en ny gruppe som kan få merket.

–Nøkkelhullet er et merke som settes på pakningen for å gjøre det lettere for forbrukeren å gjøre sunne valg når de handler i butikken. Ordningen krever minimal bakgrunnskunnskap i ernæring og brukes på matvarer som er viktige i et sunt kosthold. Ettersom merket er lett å forstå, kan det bidra til å utjevne sosiale ulikheter i helse, sier seniorrådgiver Anniken Owren Aarum i Helsedirektoratets ernæringsavdeling.

Matvarer med Nøkkelhullet skal også ha næringsdeklarasjon slik at forbrukerne har mulighet til å sjekke innholdet av de viktigste næringsstoffene i produktet.

Fakta om Nøkkelhullet:
• Brukes på matvarer som er viktige i et sunt kosthold.
• Identifiserer sunnere alternativer innenfor 25 produktgrupper.
• Setter krav til minimumsinnhold av fiber og maksimumsinnhold av fett, salt og sukker.
• Gjelder for ferdigpakkede matvarer i tillegg til fisk, frukt, bær og grønnsaker som ikke er innpakket.
• Produkter som har Nøkkelhullet må også ha næringsdeklarasjon på matvarepakningen.
• Merkingen gjør det lettere å velge sunnere i butikken og er lett å forstå for alle grupper i befolkningen.
• Krever minimal bakgrunnskunnskap i ernæring.

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Abonner