Fem kommunale fyrtårn skal vise vei for elektronisk samarbeid i helsesektoren

Fem kommunale fyrtårn skal vise vei for elektronisk samarbeid i helsesektoren Sosial- og helsedirektoratets etterlysning etter fem kommunale "fyrtårn" for elektronisk samarbeid har ført til en rekke gode prosjektforslag fra landets kommuner. Sosial- og helsedirektoratet har satt av fem millioner til dette prosjektet. De fem "fyrtårnskommuner" skal følges opp over tre år. Direktoratet har store forventninger til hvordan prosjektene vil bidra til bedre kvalitet i helsesektoren ved bruk av elektroniske løsninger. - Det er et stort forbedringspotensial når det gjelder kommunikasjon og informasjonsflyt mellom de ulike tjenestenivåene i helsesektoren. Derfor er elektroniske løsninger her et prioritert område, sier avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet, Hans Christian Holte. Motivasjonen er stor og prosjektforslagene er forankret både hos kommunenes toppledelse og i fagmiljøene. Det har ikke vært et enkelt å velge kun fem kommuner med så mange gode prosjektforslag. I tillegg har det vært ønskelig å velge prosjekter med litt ulike vinklinger og tema, samt at det skulle være en blanding av små og store kommuner. En god spredning i de ulike helseregionene har også vært hensyn som skulle ivaretas. Fire kommuner er nå valgt, mens ytterligere én kommune vurderes. De fire som er klare er: · Trondheim: skal utarbeide hensiktsmessige metoder og elektroniske løsninger for å minske risikoen for feilmedisinering. · Stavanger: skal forbedre kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom pleie- og omsorgstjenestene, sykehuset og fastlegene via det nye helsenettet (Norsk helsenett). · Kongsvinger og Eidskog: skal forbedre metoder og elektroniske løsninger for arbeidet med individuelle planer, som gjør det mulig å effektivisere og forbedre dagens papirbaserte individuelle plan. · Sandefjord: skal øke kvaliteten og effektiviteten i pasientforløpet mellom Sandefjord kommune og Sykehuset i Vestfold/Helse Sør RHF, gjennom samarbeid om utvikling og implementering av elektroniske journal/fagsystemer. I tillegg er fyrtårnsprosjektet SES@m Tromsø allerede i gang. Dette prosjektet startet opp 1. januar 2004 og vil utgjøre "lokomotivet" og det sjette fyrtårnet i denne satsningen. Målet er å utvikle en modell for elektronisk samhandling mellom enhetene og nivåene i pleie- og omsorgstjenesten og helsetjenesten forøvrig. Videre har prosjektet et tungt fokus på sikkerhet og juss, samt en formativ følgeforskning. Det vil også bli tatt i bruk telemedisinske løsninger. Formålet med tilskuddsordningen er å oppnå målene i den statlige strategien "S@mspill 2007 - elektronisk samarbeid i helse- og sosialsektoren", hvor visjonen er helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samarbeid. Kommunenes Sentralforbund, Norsk sykepleierforbund, Nasjonalt senter for telemedisin og Kompetansesenter for IT i helsesektoren, har deltatt i vurdering av søknadene. Kontaktperson: Sosial- og helsedirektoratet, Hans Christian Holte 907 907 21 Lokale kontaktpersoner: Trondheim: Kommuneoverlege Helge Garåsen. Tlf: 72 54 87 47 Helge.garasen@trondheim.kommune.no. Stavanger: Prosjektleder Egil Rasmussen. Tlf: 51 50 85 45 egr@stavanger.kommune.no Fagkonsulent Sissel Skarsgaard. Tlf: 51 50 72 75 skarsgaard@stavanger.kommune.no Kongsvinger/Eidskog: Øyvind Græsmo. Tlf: 62 80 84 04 Sandefjord: Kommuneoverlege Ole Henrik Augestad. Tlf: 33 41 65 63 Tromsø: Nasjonalt senter for telemedisin v/Per Angermo 900 800 39 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.