Flere alvorlige forgiftninger med hvit fluesopp

​Giftinformasjonen har de siste ukene hatt flere henvendelser om alvorlige forgiftninger med hvit fluesopp. Hvit fluesopp har vært forvekslet med matsopp. Det har vært nødvendig med sykehusinnleggelser og behandling med motgift.

Nå er det mye sopp i skogen, inkludert våre farligste giftsopper. Giftinformasjonen advarer folk mot å ta sjanser som kan føre til forveksling av giftsopp med matsopp. For å unngå dette er det viktig med tilstrekkelig kunnskap om sopp, gode rutiner ved plukking og kjennskap til forvekslingsarter i norsk soppflora. Giftinformasjonen anbefaler folk å gå på soppkurs, benytte soppkontroller og bruke ny sopplitteratur.

 Giftinformasjonen oppfordrer journalister til å kontakte oss hvis de ønsker å skrive om de giftige soppene vi har her i landet, slik at riktig og nyttig informasjon kan komme leserne til gode. Vi deler gjerne vår erfaring slik at risikoadferd i forbindelse med soppsanking kan reduseres.

 Vi har også lagt ut soppinformasjon på våre hjemmesider: www.giftinfo.no 

 Giftinformasjonen nås på telefon 22 59 13 00

 Giftinformasjonen har nasjonalt ansvar for å gi skriftlig og muntlig informasjon, råd og veiledning vedrørende forgiftninger. Giftinformasjonen (tidligere Giftinformasjonssentralen) er en avdeling i Helsedirektoratet. For mer informasjon om vår tjeneste; se www.giftinfo.no

Kontaktpersoner:
Berit Muan: + 47 450 43 260
Barbro Spillum +47 924 85 099

Berit Muan: + 47 450 43 260
Barbro Spillum +47 924 85 099

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.