Foreslår ikke ølpoliti

Foreslår ikke ølpoliti I Aftenposten i dag er direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet sitert på at vi vil "fremme et lovendringsforslag . som innebærer opprettelsen av et nytt statlig organ som skal overta kontrollen for hele landet" i forhold til tilsyn med ølpriser. Dette er upresist og misvisende. I dag er det den enkelte kommune som gir bevilling og har tilsynsfunksjoner etter alkoholloven, herunder forbudet mot rabatt på øl. Sosial- og helsedirektoratet har en rolle som lovfortolker av alkohollovens bestemmelser. I tillegg har direktoratet også en veiledningsplikt overfor det kommunale tilsynet. - Vi vil vurdere om det er uhensiktsmessig tungvint og ressurskrevende når tilsynet foregår i over 430 kommuner. Vi vil derfor vurdere å foreslå andre og enklere ordninger, sier direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet. Denne problemstillingen ble senest drøftet på et møte mellom representanter for Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH), de største butikkjedene og Sosial- og helsedirektoratet mandag 26. april. HSH var positive til en endring hvor det blir et nasjonalt ansvar å ha denne funksjonen. Direktoratet har samtidig positiv erfaring med dialogen med butikkjedene også innenfor dagens ordning. - Det er viktig for oss at myndighetene opptrer på en rasjonell måte og at det skal være enkelt for butikkjedene å forholde seg til offentlige organer. Hvis vi finner at det er mer hensiktsmessig at et statlig organ skal ha denne funksjonen, vil vi foreslå dette for Sosialdepartementet, sier Larsen. - Et slikt forslag vil i så fall avvikle behovet for et tilstedeværende lokalt tilsyn med prisrabatt på øl, slik vi har i dag. Således innebærer det at vi avvikler "ølpoliti" slik Aftenposten misvisende har benevnt denne oppgaven i dag, sier Larsen. Kontaktperson: Gase Handeland, tlf 480 82 713 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.