Helsedirektoratets Otto Christian Rø ny leder i Europarådets helsekomité

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Otto Christian Rø, ble nylig valgt til leder av Europarådets helsekomité.

Otto Christian Rø har vært medlem av Europarådets helsekomité siden 2003. I 2008 ble han valgt til nestleder, og 13. oktober i år ble han enstemmig valgt til leder. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen gratulerer Rø med valget. – Dette betyr at Norge har flere arenaer hvor vi kan påvirke det internasjonale arbeidet på helsefeltet, sier Larsen. Som nyvalgt leder av Helsekomiteen vil Rø arbeide for at Europarådets arbeid på helsefeltet kan gjøre en forskjell, og nevner flere eksempler. Grunnleggende helsetjenester en menneskerett - Grunnleggende helsetjenester er en menneskerett og bør oppta Helsekomiteen. Hva skal prinsippene for dette være, og hvordan kan dette bli en demokratisk rettighet for alle Europeiske borgere? Dette handler om rettferdig fordeling, og i slike spørsmål må Europarådet samarbeide med andre internasjonale organisasjoner, sier Rø. Migrasjon, helse og helsepersonell En annen utfordring er å sikre menneskerettighetene i form av helsetjenester i et Europa der mennesker i økende grad migrerer, og der illegale immigranter er en del av bildet, ifølge Rø. – Også i spørsmålet om fordeling av og tilgang på helsepersonell må Europarådet være en viktig støttespiller, mener Rø, som selv arbeider med dette i Helsedirektoratet. Videre fremhever han at helsetjenesten må ledes slik at korrupsjon og falskneri kan motvirkes. Derfor ble en anbefaling på området godkjent under Helsekomiteens siste møte i oktober. Barns rettigheter viktig Framover vil fokuset være rettet mot barns rettigheter og medvirkning på helsefeltet. Dette arbeidet skal presenteres på Europarådets helseministerkonferanse i Portugal i 2011 og inngår i arbeidet med strategien A Europe For and With Children 2008-2011. Ekspertgrupper Helsekomiteen setter blant annet ned ekspertgrupper som kommer med utkast til anbefalinger etter to års arbeid. Resultatet behandles av Helsekomiteen og godkjennes til sist av Ministerkomiteen, som består av medlemsstatenes ambassadører på vegne av sine utenriksministre.

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Abonner

Dokumenter og linker