Historisk avstemning på Bjerke videregående skole torsdag 24. mai.

TV2 komikerne Kjetil & Kjartan er på Bjerke videregående skole for å holde en historisk avstemning om tobakksfri skole. Her blir det full fart i storefri med musikk, konkurranse og premier.

I forbindelse med Verdens tobakksfrie dag 31. mai er alle landets videregående skoler utfordret til å arrangere en tobakksfri dag mellom 15. og 31. mai. Målet med konkurransen er å skape oppmerksomhet og engasjement rundt temaet tobakksfri skole. Med tobakksfri skole menes at alle, både ansatte og elever er tobakksfrie inne og ute, på skolens område og i skolens umiddelbare nærhet.

- Det er ikke for sent å bli med på konkurransen. Vi håper vi andre skoler tar utfordringen om en tobakksfri dag i mai. De blir da med i trekningen av flotte premier, bl.a. trivselsmidler og show med Kjetil & Kjartan sier Kari Huseby, avdelingsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet.

Materiell til skolekonkurransen er sendt til rektor. For mer informasjon om Verdens tobakksfrie dag og skolekonkurransen, se www.tobakk.no.


Hvor: Bjerke videregående skoleStatsråd Mathiesens v 25, 0594 Oslo

Når: Torsdag 24. mai, kl. 11.15-11.45

Kontaktperson: Hilde Mork, mobil 916 30 950

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.