Internasjonal konferanse om kreftscreening i Oslo

Som et ledd i samarbeidsavtalen mellom den norske og franske helseminister, arrangerer Sosial- og helsedirektoratet, Den franske ambassaden og Kreftregisteret International Cancer Screening Conference i Oslo den 30 november- 1. desember 2004.

Konferansen gir en verdifull mulighet for internasjonale miljøer til å utveksle kunnskaper innen folkehelse. Screening kan være et viktig verktøy for å redusere sykelighet og dødelighet av kreft. Det vil bli diskutert flere former for screening og det vil bli stilt spørsmål om de medisinske og etiske aspektene ved screening som metode. -Oppdatert kunnskap skal sikre at screeningverktøyet brukes på riktig måte, slik at vi i størst mulig grad unngår de uheldige sidene som masseundersøkelser også kan ha, sier avdelingsdirektør Hans Petter Aarseth i Sosial-og helsedirektoratet. Han presiserer viktigheten av en mer restriktiv holdning til screeningprogrammer som kan skade istedenfor å hjelpe pasienten til bedre behandling. Fordeler og ulemper knyttet til tidlig diagnostisering, og diskusjon om når og hvordan et screeningprogram bør innføres, vil være en sentral problemstilling under konferansen. Vi har i Norge implementert to nasjonale screeningprogrammer: Livmorhalskreft-screening og brystkreftscreening. I 2001 ble 2891 tilfeller av prostatakreft diagnostisert i Norge. Samme året døde 1035 av denne sykdommen. Man har ikke anbefalt screening for prostatakreft (PSA-testing) i Norge, siden det ikke er dokumentert effekt med redusert sykelighet eller dødelighet etter screening for prostatakreft ved randomiserte kontrollerte studier. Når det gjelder screening for tykktarms- og endetarmskreft er det også behov for slike studier før et eventuelt nasjonalt program iverksettes. Nye screeningprogrammer bør kun etableres når effekt på redusert sykelighet og dødelighet er godt dokumentert. I situasjoner hvor slik informasjon ikke finnes enda, må masseundersøkelsen inngå som en del av kontrollerte kliniske studier. Konferansen finner sted på SAS Radisson Hotell, Oslo den 30.11-1.12 2004 Program for konferansen se: www.cancerscreening-oslo.info/ Kontaktperson: Trond Borge Ottersen 958 40 758

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.