Internett for alle

Internett for alle Nå skal nettsidene bli bedre og de skal være tilgjengelige også for personer med nedsatt funksjonsevne. I disse dager lanserer Sosial- og helsedirektoratet en ny veileder med retningslinjene til krav som skal bidra til å oppfylle de politiske målsettingene om at alle offentlige nettsteder i Norge skal være brukervennlige med utgangspunkt i universell utforming. Web-designere ønsker kravene velkommen og inviterer det offentlige til bransjekveld på Tarantell. Etter hvert som forvaltning, næringsliv og organisasjoner benytter Internett i stadig større omfang, vil det være en demokratisk rettighet å ha tilgjengelighet til informasjon og tjenester via nettet. Frem til i dag har arbeidet med utviklingen av offentlige nettsider vært både ustrukturert og tilfeldig. Og personer med nedsatt funksjonsevne har måttet finne seg i å hente informasjon fra annet hold sier Toril Bergerud Buene, leder for Deltasenteret i Sosial- og helsedirektoratet. Slik skal det ikke være. Tilgjengelighet med god design Den nye veilederen "tilgjengelige nettsteder" skal danne en mal for hva som må settes som minstekrav til statlige nettsider når det gjelder tilgjengelighet sier Toril Bergerud Buene. Og tro ikke at tilgjengelighet nødvendigvis går på bekostning av formgivningen. Tvert om - det ligger mange muligheter i samspillet mellom disse elementene. Lykkes bransjen i samarbeidet skal en bredere andel av befolkningen få bedre tilrettelagt offentlig informasjon og tjenester sier Buene. Internett kan by på barrierer - for personer med nedsatt funksjonsevne på et eller flere områder. Blinde trenger blant annet tekstlige beskrivelser av bilder. Og personer med nedsatt håndfunksjon har problemer med nedtrekksmenyer og andre funksjoner som krever stor presisjon. Har du lesevansker vil blant annet kontrasten i fargene være viktig slik at den generelle lesbarheten bedres sier Bergerud Buene. Veilederen er utarbeidet - på bakgrunn av politiske føringer og målsetninger om tilgjengelige nettsteder. Den bygger på internasjonale standarder utarbeidet av WAI (Wev Accessibility Initiativ) og er samordnet med kvalitetskravene for 2004 fra Norge.no - nettportalen for offentlige nettsteder. Bransjekveld for web-utviklere og designere Torsdag 30 september inviterte Tarantell as til bransjekveld i sine lokaler i Dronningens gt 3. Sosial- og Helsedirektoratet holdt innlegg om veilederen "tilgjengelige nettsteder". For mer informasjon: Deltasenterets nettsider, med lenke til veilederen: www.shdir.no/deltasenteret WAI (Web Accessibility Initiative) er et program under W3C som arbeider med å sikre at Internett er tilgjengelig for alle. Se: http://www.w3.org/WAI/ Eksempel på en internettside med god tilgjengelighet for alle http://www.webaim.org/techniques/articles/boring Tor Ulland - Huseby Kompetansesenter Erfaren Internett-bruker og Internett-/datalærer for blinde. Han kan fortelle om hvor viktig det er at nettsider uformes slik at de kan brukes av brukergrupper med forskjellige forutsetninger. Tor Ulland er selv blind. Telefon: 22 02 95 23 Tarantell as - www.tarantell.com Om arrangementet Last Thursday - www.lastthursday.no Kontaktinformasjon Toril Bergerud Buene, leder for Deltasenteret, Sosial- og helsedirektoratet Telefon 2416 35 12 Haakon Aspelund, rådgiver, Sosial- og helsedirektoratet Telefon 24 16 35 59 Cecilie Johansen, rådgiver, Sosial- og helsedirektoratet Telefon 24 16 34 71 Mobil 41 54 00 67 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/01/20041001BIT21080/wkr0021.doc Pressemelding, Tilgjengelige nettsteder

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Abonner

Dokumenter og linker