Invitasjon til konferansen ”Framtidsverksted for sosialkontortjenesten” på Sundvolden Hotell onsdag 12.-fredag 14.01.05

Sosial- og helsedirektoratet vil i samarbeid med Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger , sosionomer og vernepleiere invitere redaksjonen til konferansen ”Framtidsverksted for sosialkontortjenesten på Sunnvolden kommende onsdag til fredag.

Konferansen skal være et møtested for utveksling og formidling av hva som skjer i sosialkontortjenesten, de sentrale politiske føringene og aktuelle satsinger og utviklingstiltak. Temaet brukerbehov og brukerne som medaktør i utformingen av tjenestene står sentralt. Det gjør også kunnskapens plass i sosialkontortjenesten, og da særlig forholdet mellom forskning, utdanning og praksis. Framtidsverkstedet gjennomføres i samarbeid med Helsetilsynet, Helse- og sosiallederlaget, Høgskolen i Oslo, Universitetet i Trondheim (NTNU), Velferdsalliansen, Oslo kommune og Fylkesmannen i Nordland. Vedlagt ligger program for dagene. Nærmere informasjon finnes på www.shdir.no. Kontaktperson: Kommunikasjonsrådgiver Marit Helle, mobil 40239661 (for registrering og evt. spørsmål).

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Abonner

Dokumenter og linker