Kampanje skal rekruttere flere til omsorg

Rappere og dansestjerner er sentrale i en stor rekrutteringskampanje som i dag ble åpnet av helseminister Bjarne Håkon Hanssen. Kampanjen skal få flere unge til å søke det nye helsearbeiderfaget i videregående opplæring

Rapperne Erik & Kriss skal sammen med Lene Aleksandra Øien (vinner av «Skal vi danse») og Alexandra Joner (kjent fra «Dansefeber» og «Grease») fange oppmerksomheten til de som i år skal søke videregående skole. Kampanjen presenterer helsearbeiderfaget som et meningsfylt arbeid med gode jobbutsikter.

Behovet for flere kompetente mennesker i omsorgssektoren vil øke dramatisk. For å dekke behovet, må det utdannes 4500 helsefagarbeidere hvert år de neste årene.
Hvis ikke vi klarer å snu utviklingen med nedgang i søkermassen, kan situasjonen bli enda mer dramatisk enn tidligere fryktet. Det mest pessimistiske scenariet gir 40 000 årsverk i manko i 2030, viser nye beregninger fra SSB.

– Vi trenger ikke bare flere hender, men flere med bred kompetanse innen omsorg.
Vi kan love ungdom som ønsker å jobbe med mennesker et meningsfylt arbeid. Helsearbeiderfaget er dessuten en yrkesvei hvor man får mye igjen for en yrkesfaglig utdanning og arbeidsvilkårene er gode, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Helsedirektoratet er ansvarlig for gjennomføring av kampanjen. Bakgrunnen er Regjeringens satsing for å sikre kvalifisert og tilstrekkelig personell til kommunenes omsorgstjenester.

Rekrutteringskampanjen tar i bruk en rekke virkemidler som annonsering, materiell til skolene og bruk av web/sosiale medier som for eksempel Facebook.

Om fagutdanningen
Det nye helsearbeiderfaget erstatter fagene omsorgsarbeider og hjelpepleier. Bakgrunnen er at det er nødvendig med ny og spesialisert kompetanse i omsorgssektoren. Behovene har endret seg vesentlig de siste årene, og ny og avansert behandling og omsorg krever bredere og mer omfattende kompetanse enn tidligere.

Helse- og sosialfag, hvor helsearbeiderfaget er et av programområdene, er den største yrkesfaglige retningen på videregående skole. De siste årene har over ti prosent av elevene valgt denne retningen, men andelen er nedadgående.

For mer informasjon, kontakt seniorrådgiver Jon Bakkerud tlf. 99 30 12 11, job@helsedir.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Abonner