Klart for ReHab-uka 2009 landet rundt

Mandag starter ReHabuka. 54 arrangementer er planlagt landet rundt. -Vi skal fortelle beslutningstakere og tjenesteytere at god habilitering og rehabilitering er samhandling i praksis, sier Audhild Høyem fra Helse Nord. Hun er nasjonal koordinator for ReHabuka 2009.

Audhild Høyem leder koordinerende enhet i Helse Nord RHF. ReHab-ukas nasjonale og offisielle åpning skjer mandag på Statens hus i Trondheim med et omfattende program. Samhandling og samhandlingsreform - Samhandlingsreformen er det viktigste vi arbeider med. Det gjelder å spille hverandre gode, sier klinikksjef Gisle Meyer som skal lede åpningsarrangementet. Til daglig leder han St. Olavs klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering. St Olavs hospital har satt seg som mål å bli best i landet på samarbeid mellom syhehus og kommune. Pangstart i Alta I Finnmark startet arrangementene med egen konferanse i Alta denne uka med forum om rusbehandling, og samling for å bygge nettverk mellom de som jobber i kommunene og helseforetakene med å koordinere innsatsen. - Med 250 mennesker må vi kunne kalle dette en pangstart. God bredde i såvel innhold som deltakelse og stort engasjment, sier Høyem. Rekordpåmelding på Sunnås På helseforetaket Sunnås sykehus utenfor Oslo er det rekordpåmelding til et åpent arrangement torsdag. - Så langt har rundt 120 eksterne deltakere meldt seg på. Det er rekordoppslutning, sier informasjonssjef Nina Olkvam. Hun har vært med alle tre årene ReHab-uka har blitt arrangert - fra starten da to rullestolbrukere firte seg ned i tau fra toppen av av Rådhuset i Oslo. Mot fulle hus i Bergen og Loen På mandagens konferanse i Bergen "1-2-3-Samhandling" blir det over 150 deltakere og fullt hus. - Oppslutningen er stor, sier Edith Lunde som leder det regionale kompetansesenteret for hablitering og rehabilitering i Helse Vest. I Loen arrangeres det Habiliteringskonferanse torsdag og fredag, også med over 150 påmeldte deltakere. For alle fra 0-100 år i Tydal Tydal kommune har flere arrangementer, deriblant åpen dag for alle mellom 0 og 100 år med blant annet aktiviteter som rullestolløp, rebusløp og sittedans. Få frem de gode eksemplene - Ved å trekke frem vellykkede eksempler ønsker vi å vise at habilitering og rehabilitering nytter. Ved å fokusere på de gode eksemplene, på det vi får til, kan vi la oss inspirere av hverandre, sier Audhild Høyem. ReHabiliteringsuka omfatter tiltak, tjenester og brukere både innenfor somatikk, psykisk helse, rus, tjenester for utviklingshemmede og personer med sammensatte tilstander i alle aldersgrupper, innen ulike sektorer og tjenestenivåer.

Tags:

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Abonner

Dokumenter og linker