Konferanse om overvekt og fedme torsdag og fredag

Konferanse om overvekt og fedme torsdag og fredag I dag åpner det tredje Throne Holst Symposiet om ernæring. Tema i år er overvekt og fedme. Foredragsholderne er internasjonalt anerkjente forskere som vil belyse problemstillinger og utfordringer knyttet til et av de største folkehelseproblemene verden står foran. Bjørn-Inge Larsen, direktør for Sosial- og Helsedirektoratet vil åpne konferansen. Han vil peke på de nasjonale utfordringene vi står overfor i tiden fremover i forebygging og behandling av overvekt. En stor utfordring vil være å hindre utvikling mot et samfunn som bidrar til ytterligere vektøkning i befolkningen, samtidig som det også må satses på å hjelpe de som allerede har et vektproblem. Det holdes foredrag om vektutviklingen i den norske befolkningen, fosterernæring og helsekonsekvenser, fettforbrenning og fettvevets biologi, dietter og overvekt, livsstil og fedme, og strategier for å fremme sunne matvalg blant skoleelever. Dato: Torsdag 4. og fredag 5. november Sted: Glaxo Smith-Klein Building, Forskningsveien 2A, 0373 Oslo Tid: 13.00 Sosial- og helsedirektoratet vil være behjelpelig med å få til et intervju med foredragsholdere i forbindelse deres foredrag. Kontakt Cecilie Grønhaug på tlf. 99 64 02 25 for evt. avtale. Programmet finnes på www.sef.no ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.