Naturlig er ikke alltid ufarlig

For mange er urtebaserte kosttilskudd nyttig for å ta vare på helsen. Bruken av urtebaserte kosttilskudd er stadig økende. Tall fra Bransjerådet for naturmidler viser at markedet har vokst gjennom mange år. Urter har til alle tider vært en naturlig del av kostholdet og folkemedisinen, men dessverre er det også en økning i uheldig bruk. Det finnes mange eksempler på at produkter har gitt alvorlige bivirkninger og akutte forgiftninger. Mange urter kan motvirke eller føre til for høye nivåer av andre samtidig brukte legemidler. Økt kunnskap blant forbrukere er viktig for sikker bruk.

Nå går Mattilsynet, Statens legemiddelverk, Folkehelseinstituttet, Regionalt senter for legemiddelinformasjon (RELIS) og Giftinformasjonen ut og advarer mot ukritisk bruk og uforsvarlig oppbevaring. Villedende markedsføring - Selv om slike reklamepåstander er ulovlige inneholder internett ofte vidløftige påstander om ulike kosttilskudds evner til å behandle, forebygge, diagnostisere eller kurere ulike plager eller sykdommer, sier Anne Kristi Sommer ved Mattilsynet. Studier har vist at informasjon blant annet på internett er av svært variabel karakter og ofte ulovlige. ”Mirakelmidler” bør man unngå, og trolig ser vi kun toppen av isfjellet når det gjelder uheldige effekter ved bruk. I motsetning til legemidler, er ikke kosttilskuddmarkedet forhåndskontrollert og godkjent. De som selger kosttilskudd har selv ansvar for at produktet ikke inneholder helsefarlige ingredienser og blir markedsført med lovlige påstander. - Produkter som lover mye, bør man være spesielt skeptisk til. Urtenes dokumenterte effekter er en god ledetråd. Tradisjonell bruk eller kliniske studier ligger til grunn for godkjenning av plantebaserte legemidler. Europeiske legemiddelmyndigheter bidrar til økt kunnskap om produkter basert på urter ved å lage monografier med informasjon om effekter og sikker bruk, sier Gro Fossum ved Statens legemiddelverk. Disse ligger fritt tilgjengelig for forbrukere, bransje og helsepersonell via Legemiddelverket og EMA’s nettsider http://www.ema.europa.eu/htms/human/hmpc/hmpcmonographs.htm I løpet av våren vil sannsynligvis nye EU-regler for ernærings- og helsepåstander knyttet til næringsmidler bli implementert i Norge. Dette vil innebære at alle påstander må være godkjent av EU for å kunne brukes i reklame. Naturlig betyr ikke ufarlig Det at urter er naturlige er ingen garanti for at de ikke har uønskede effekter. Det finnes svært mange eksempler på at urter har gitt alvorlige bivirkninger, akutte forgiftninger og motvirket eller medført for høye nivåer av andre samtidig brukte legemidler. Det er også mange eksempler på at urtebaserte kosttilskudd har inneholdt legemidler eller vært forurenset med tungmetaller. - Flere ganger har det dessuten vist seg at innholdsfortegnelse og produsentomtale ikke stemmer med innholdet i pakningene, og dette er svært bekymringsfullt, sier Asbjørg Christophersen ved Folkehelseinstituttet. Viktig med forsvarlig oppbevaring - Det synes også som om urtebaserte kosttilskudd oppbevares mer uforsvarlig enn legemidler kanskje fordi de anses som ufarlige fordi de er basert på naturlige innholdstoffer. En uforsvarlig oppbevaring kan medføre at barn spiser kosttilskuddene og står i fare for å bli forgiftet, sier Gro C. Havnen ved Giftinformasjonen. Enkelte grupper som små barn, eldre, alvorlige syke og gravide/ammende bør være spesielt forsiktige med bruk av kosttilskudd fordi det som regel ikke er kjent hvordan kosttilskudd vil påvirke kroppen deres eller barnet. Si ifra til helsepersonell Dessverre er det også slik at mange unnlater å nevne at de bruker kosttilskudd for legen sin fordi de er engstelige for hva han eller hun skal mene om dette. Legen er dermed uten mulighet til å oppdage uheldig bruk av urtebaserte kosttilskudd. - For at vi skal få mer kunnskap om sikkerheten til kosttilskuddene er det viktig å melde fra hvis man tror man har fått bivirkninger i forbindelse med bruk. Vi oppfordrer derfor til å informere helsepersonell om bruk av kosttilskudd og til å melde mulige bivirkninger hos legen sin eller på apoteket, sier Cecilie Nergård ved RELIS. Mattilsynet: Anne Kristi Sommer, Rådgiver Telefon: 23 21 68 00 (sentralbord) 64 94 43 83(direkte) RELIS (Regionalt legemiddelinformasjonssenter for helsepersonell): Cecilie Sogn Nergård Seniorrådgiver / Cand.pharm / Dr.scient Telefon: 23 01 64 13 (11) Folkehelseinstituttet (FHI): Asbjørg Christophersen, Rettstoksikologisk institutt. Telefon: 21 07 78 60 Statens legemiddelverk: Gro Fossum Forsker, Statens legemiddelverk Telefon: 22 16 84 38 Giftinformasjonen, Helsedirektoratet: Gro Cecilie Havnen, Farmasøyt, Telefon: 22 59 13 12

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Abonner