Norske barn bidrar til ny internasjonal vekststandard

Norske barn bidrar til ny internasjonal vekststandard Bill Gates gir 6.5 millioner dollar til Verdens helseorganisasjons (WHO) arbeid med en ny global vekststandard for barn i alderen 0-5 år. Norge representerer Europa i dette prosjektet som vil gi et nytt redskap for å forebygge så vel under- som overernæring. Norske barn har vært med på å sette den nye standarden. Den nye vekststandarden er basert på et helt nytt konsept. De gamle vekstkurvene som har vært brukt internasjonalt fram til nå, hadde utgangspunkt i kun en befolkningsgruppe nemlig hvite, amerikanske barn som fikk morsmelkerstatning. Disse barna blir større enn brysternærte barn. Den nye vekststandarden er basert på barn som har vokst opp under fysiologisk optimale forhold. De ble ammet i minst ett år, hadde mødre som ikke røykte og gode levekår. For første gang får vi en standard basert på et internasjonalt utvalg. De etnisk betingede forskjellene i vekst er nemlig små sammenlignet med ernæring og andre miljøfaktorers betydning. Sammen med Norge har Brasil, Ghana, India, Oman, og USA deltatt i studien. Til sammen har man studert vekst og utviklingen til 8.500 barn fra disse landene. Studien for Norges del ble gjennomført ved Nasjonalt ammesenter. Utenriksdepartementet har vært en viktig bidragsyter til dette arbeidet. Ass.direktør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i Sosial- og helsedirektoratet understreker at den nye standarden er utarbeidet ut fra det som er biologisk optimalt. Hun understreker at vekstmålinger er et grunnleggende redskap og den beste enkeltindikatoren for å vurdere barns helse og ernæringsstatus. Forskergruppen som står bak dette WHO-prosjektet arbeider for at den nye vekststandarden skal være en spydspiss i en forsterket innsats for å fremme barns helse verden over. Vekststandarden vil også bli koblet til en standard for motorisk utvikling. Den nye standarden som lanseres i 2006 vil gjøre det mulig å beregne forekomsten av underernæring og overvekt i befolkningsgrupper mer nøyaktig. Sosial- og helsedirektoratet understreker betydningen av at Norge fortsetter å engasjere seg i dette arbeidet. Vi er i løpet av få år blitt klar over at mye av grunnlaget for helse og sykdom legges tidlig i livet. Mors ernæringsstatus under graviditeten samt morsmelk har stor betydning ikke bare for det nyfødte barnets helse, men også for barnets helse i voksen alder. Pressemelding fra WHO: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr52/en/ For mer informasjon, ta kontakt med: Anne Bærug (Tlf. 23 07 54 02) Prosjektkoordinator Nasjonalt ammesenter, Rikshospitalet eller Cecilie Grønhaug (Tlf. 99 64 02 25) Kommunikasjonsrådgiver Sosial- og helsedirektoratet ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Abonner