Norske nettsteder blant finalistene til EU-kommisjonens eHelsepris

Norske nettsteder blant finalistene til EU-kommisjonens eHelsepris Nettstedet Sykehusvalg.net er sammen med et elektronisk system for timebestilling til blodbankene, blant utvalgte finalister til den årlige eHelseprisen som deles ut av EU-kommisjonen neste uke. Årets vinner kåres på eHealth-konferansen 5. mai i Cork i Irland. Økt bruk av muligheten til fritt sykehusvalg. Når det gjelder nettstedet www.sykehusvalg.net, som eies og driftes av Sosial- og helsedirektoratet, var det siden starten i mai i fjor og ut året 1,5 millioner sidetreff. Fra mai til desember 2003 var det 40.000 besøkende og antallet øker jevnt. Raskere innkalling av blodgivere Fra tid til annen meldes det om akutt blodmangel fra blodbankene. For å hindre slike situasjoner har AHUS, med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet, utviklet en løsning for bruk av tekstmeldinger (SMS), e-post og internett for timeinnkalling til blodbanken. På sikt skal blodgivere selv kunne velge time ved hjelp av internett. Kontaktperson: Ann-Kristin Endal 99 740 740 og Hans Chr Holthe 907 907 21. Sosial- og helsedirektoratet ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.