Ny kampanje om alkoholfritt svangerskap

Et klart flertall kjenner noen som drakk alkohol under svangerskapet, viser en fersk undersøkelse blant kvinner som er eller nylig har vært gravide. Nå gjennomfører Helsedirektoratet en ny kampanje for å informere om et alkoholfritt svangerskap.

I undersøkelsen, som er gjennomført av Synovate på oppdrag for Helsedirektoratet, sier 60 prosent seg helt eller delvis enig i påstanden ”Jeg kjenner noen som drakk litt alkohol under svangerskapet”. Undersøkelsen er foretatt blant 400 kvinner som enten er gravid eller som har vært gravid de siste 12 månedene.

I 2005 gikk en ekspertgruppe gjennom forskningen om alkoholens effekter på fosteret og konkluderte i en rapport at det ikke finnes en sikker nedre grense for når alkohol kan skade.

-         I tråd med rapporten anbefaler Helsedirektoratet at gravide avstår fra alkohol.  Vi anbefaler også at både kvinnen og mannen tenker gjennom sine alkoholvaner allerede når de planlegger barn, sier divisjonsdirektør Knut Inge Klepp i Helsedirektoratet.

Årets ”Alkoholfritt svangerskap”-kampanje er forsterket med en ny animasjonsfilm som vil bli vist på TV, kino og på legekontorer. Undersøkelsen viser at internett er den klart viktigste informasjonskilden for gravide. Helsedirektoratet lanserer nå nye nettsider med informasjon om temaer som opptar gravide.  På www.helsdirektoratet.no/gravid er det også mulig å se kampanjefilmen.

-         De tidligere kampanjene har gitt gode resultater, men i og med at så mange kjenner gravide som drikker alkohol har vi fortsatt utfordringer innenfor området. Vi ser at det tar tid før både holdninger og atferd blir endret, men utviklingen er positiv. Selv om temaet er alvorlig, er vi glade for i år kunne vise en film som vi tror også vil lokke fram smil og motivere til et alkoholfritt svangerskap hos gravide, sier Klepp.

Undersøkelsen forteller at 20 prosent sier at de ikke drakk alkohol da de prøvde å bli gravid og at 8 prosent var avholdende fra før.

-         Det er gledelig at så få sier at de drikker alkohol under svangerskapet. Vi hadde imidlertid sett at enda flere gjorde noe med sine alkoholvaner allerede da de prøvde å bli gravid, sier Klepp.

 

For ytterligere informasjon:

Henriette Øien, avd. direktør 24 16 34 47
Marianne Virtanen, seniorrådgiver, 24 16 34 86

Pressekontakter:

Bente Helen Steinnes, mob 991 64 797
Karin Yan Kallevik, mob 950 60 150

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Abonner