Overvektkonferanse torsdag og fredag

Overvektkonferanse torsdag og fredag Priv. til red. Sosial- og helsedirektoratet inviterer pressen til å delta på en internasjonal konferanse om overvekt og fedme 4. og 5. november i Oslo. Det tredje Throne Holst Symposiet om ernæring vil i år sette søkelys på overvekt og fedme. Internasjonalt anerkjente forskere vil belyse problemstillinger og utfordringer knyttet til et av de største folkehelseproblemene verden står foran. Tema som vektutviklingen i den norske befolkningen, fosterernæring og helsekonsekvenser, fettforbrenning og fettvevets biologi, dietter og overvekt, og strategier for å fremme sunne matvalg blant skoleelever presenteres på konferansen. Sosial- og helsedirektoratet kan være behjelpelig med å få til et intervju med foredragsholderne. Kontakt Cecilie Grønhaug på tlf. 99 64 02 25 for evt. avtale. Dato: 4. og 5. november Sted: Glaxo Smith-Klein Building, Forskningsveien 2A, 0373 Oslo Tid: 13.00 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.