Premie til skoler med høy påmelding til FRI

Finnmark hadde høyest påmelding til forebyggingsprogrammet FRI i fjor. Denne posisjonen ønsker de å opprettholde, men mange fylker jakter på bestemannspremien.

Konkurranse mellom fylkene Finnmark vant konkurransen i fjor, og Vest-Agder året før. Det knyttes stor spenning til hvem som blir årets vinner. Helsedirektoratet premierer de to skolene som utmerker seg med høyest antall påmeldte til FRI-programmet. De får 10.000 kroner hver til trivselsfremmende tiltak. Påmeldingsfrist er første desember, og vinnerne vil kåres fortløpende etter fristen. Dokumentert effekt Det er en generell trend at røyketallene går nedover, både blant voksne og unge. Tall fra 2008 viser at røyking blant unge i alderen 16-24 år har gått ned til 15 prosent. Færre unge røyker. - Denne trenden ønsker Helsedirektoratet å styrke, sier Kierulf. Undervisningsprogrammet FRI er et av tiltakene som virker best, og vi anbefaler alle ungdomsskoler å bruke programmet, avslutter Kierulf. FRI til å ta egne valg - Dette er hovedbudskapet i FRI, som er et av de mest effektive tobakksforebyggingsprogrammer som er evaluert, sier Kaja Kierulf, direktør i avdeling tobakk i Helsedirektoratet. Gratis FRI er et gratis, treårig undervisningsprogram med fokus på røyk og snus. Hvert år deltar cirka 60 prosent av alle landets ungdomsskoleelever. Les mer i miniguiden. Relevante linker § Rapporten Forebyggende innsatser i skolen (oktober 2006) § Evaluering VÆR røykFRI i Rapport ”Forebyggende innsatser i skolen” § Miniguide til FRI: FRI-miniguide § Røyking i 2008: SSB: tall fra 2008 § Skoleprogrammet FRI: www.FRIstedet.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.