Premie til skoler med høy påmelding til FRI

Finnmark hadde høyest påmelding til forebyggingsprogrammet FRI i fjor som i forfjor. I år jakter mange fylker på 10.000 kroner.

 

 

 

Hvem blir årets vinner?

Helsedirektoratet premierer de to skolene som utmerker seg med høyest antall påmeldte til FRI-programmet. De får 10.000 kroner hver til trivselsfremmende tiltak. Påmeldingsfrist er 1. desember, og vinnerne vil kåres fortløpende etter fristen.

 

FRI til å ta egne valg

- Dette er hovedbudskapet i FRI, som er et av de mest effektive tobakksforebyggingsprogrammer som er evaluert, sier Ole Trygve Stigen, direktør i avdeling lokalt folkehelsearbeid i Helsedirektoratet.

 

Skolene er de viktigste forebyggerne

Det er en generell trend at røyketallene går nedover, både blant voksne og unge. I fjor flatet tallene ut, og det er viktig at skolene er med på å få røyketallene ned.

- Undervisningsprogrammet FRI er et av tiltakene som virker best, og vi anbefaler alle ungdomsskoler å bruke programmet, avslutter Stigen.

 

Gratis

FRI er et gratis, treårig undervisningsprogram med fokus på røyk og snus. Hvert år deltar cirka 60 prosent av alle landets ungdomsskoleelever. Les mer i miniguiden.

 

Relevante linker

Kontaktperson: Bente Helen Steinnes, mob. 991 64 797

Bente Helen Steinnes, mob. 991 64 797

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Abonner