Priskrigen er i strid med alkoholloven

Priskrigen er i strid med alkoholloven Øl er ingen ordinær vare og er derfor omfattet av en egen alkohollov som har som mål å i størst mulig utstrekning begrense de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Alkoholloven forbyr spesielle rabattilbud ved salg av øl. Bestemmelsene er ikke til hinder for at en butikk som opererer med rabattordninger for hele eller en betydelig del av sitt vareutvalg, også selger øl med tilsvarende rabatt. I det siste har vi sett at noen butikker har satt prisen på øl såpass lavt at det mest sannsynlig selges til under innkjøpspris og uten avanse, avgiftene tatt i betraktning. Sosial- og helsedirektoratet sendte derfor brev til dagligvarekjedene 15. april i år for å høre deres syn i saken. Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon, HSH, svarte på vegne av kjedene. Det er ingenting i deres svar som tyder på at endringer i kjedenes kostnader er årsak til dagens lave priser. - På bakgrunn av det svar vi har fått har Sosial- og helsedirektoratet konkludert med at den pågående priskrigen på øl er i strid med alkoholloven § 8-12. Vi oppfordrer derfor HSH til å være edruelige og så snart som mulig bidra til at dagligvarebransjen forholder seg til alkohollovens bestemmelser, sier direktør Bjørn-Inge Larsen i Sosial- og helsedirektoratet. Det er kommunene som er bevillingsmyndighet og dermed skal føre kontroll med at salgsstedene overholder alkohollovens regler. Direktoratet vil nå ta kontakt med alle landets kommuner og be dem følge situasjonen og gripe inn om nødvendig. Dersom salgsstedene ikke endrer praksis vil det være naturlig å inndra bevillingen for kortere eller lengre perioder. Kontaktperson: Gase Handeland 480 82 713 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/23/20040423BIT20320/wkr0006.pdf

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Dokumenter og linker