Rekordmange røyk- og snusfri kontrakter

80 prosent av ungdomsskoleelevene som er med i FRI, skrev under røyk- og snusfri kontrakt i inneværende skoleår. Det er nesten en dobling fra fjoråret.

Rekordmange røyk- og snusfri kontrakter

80 prosent av ungdomsskoleelevene som er med i FRI, skrev under røyk- og snusfri kontrakt i inneværende skoleår. Det er nesten en dobling fra fjoråret.
Dette er en fantastisk økning, og vi er kjempefornøyde, sier Ove Jørgensen, rådgiver i avdeling tobakk i Helsedirektoratet.

FRIest i Sogn og Fjordane
FRI, som tidligere het VÆR røykFRI, er et gratis, treårig undervisningsopplegg for ungdomsskoleelever.

80 prosent av alle elevene som følger dette programmet, har altså skrevet under en kontrakt hvor de forplikter seg til å holde seg unna tobakk i ett år.

I skoleåret 2006/2007 leverte bare 50 prosent underskrevne kontrakter.

Elevene i Sogn og Fjordane er flinkest i klassen i år. Her skrev hele 98 prosent av FRI-deltakerne under på kontrakten. Også i Vest-Agder, Møre og Romsdal og Nord-Trøndelag ligger tallet på over 90. Til sammenligning har bare halvparten av osloelevene levert kontrakten.

FRI-ambassadør
Ove Jørgensen forklarer den store underskriftsviljen med den generelle trenden mot tobakk i Europa, men også med mer konkrete tiltak.

– Det er lett for lærere å glemme å sende inn kontraktene, og i år har vi vært flinkere til å gi dem påminnelser. Dessuten har vi en veldig fin FRI-ambassadør i Adil Thathaal, sier Jørgensen.

Thathaal vant Dansefeber i 2006, og har vært med på en rekke forestillinger og arrangementer for å fronte FRI det siste året.

– Det virker som dette har ført til at også elevene tar initiativ til å bruke FRI-programmet på skolen, og ikke bare lærerne, mener Jørgensen.

Dokumentert effekt
Mer enn 120 000 elever deltar i FRI årlig. Det gjør programmet til det mest omfattende tiltak for ungdom i Norge noensinne.

Gjennom undervisningen vektlegges friheten til å treffe egne valg, og elevene får øve seg i situasjoner der kan føle seg presset eller fristet til å prøve tobakk. Elevene får også en innføring i tobakksindustriens arbeidsmetoder.

I klasser som har benyttet seg av FRI-programmet, er det 50 prosent færre som begynner å røyke enn i klasser som ikke brukte programmet.

Fra 2000-2005 ble tobakksforbruket blant ungdom i Norge halvert. I dag røyker eller snuser rundt fem prosent av alle ungdomsskoleelever.

Les hele saken og se statistikk for ditt fylke på : http://www.shdir.no/tobakk/fagnytt/rekordmange_r_yk__og_snusfri_kontrakter_193774
eller: www.tobakk.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Abonner