Røyken tar pusten fra deg – igjen

Sosial- og helsedirektoratet vil også i år sende en røykesluttkampanje på tv i januar. Årets kampanje er en reprise av den såkalte kols-kampanjen, som ble vist i 2006.

–Nå ved nyttår ønsker én av fire dagligrøykere å slutte å røyke. Filmene er ett av mange tiltak som vi vet får folk til å stumpe røyken. Både Røyketelefonen 800 400 85, landets leger, røykesluttkurs og en rekke andre tiltak er tilgjengelig for å hjelpe folk til å slutte å røyke. Når vi viser kampanjen ønsker vi å ta på alvor alle de som ønsker å slutte å røyke, sier fungerende avdelingsdirektør Hege Wang i Sosial- og helsedirektoratet.

Kampanjen har som mål å motivere til røykeslutt og å bidra til økt kunnskap om røykerelaterte sykdommer. Kampanjefilmene viser hvilken risiko en kan utsette seg for når en røyker. Tre personer med sykdommen kols (kronisk obstruktiv lungesykdom) står frem med sine sterke personlige historier. Minst 200.000 personer i Norge lider av kols. Sykdommen har tre elementer: obstruksjon (innsnevring av luftveiene), kronisk bronkitt og emfysem (ødelagt lungevev). Sykdommen skyldes hovedsakelig røyking og lar seg ikke kurere.

Det er godt kjent at omtrent halvparten av dem som røyker daglig i mange år, dør av sykdommer som skyldes tobakken. Med ekte historier fra ekte mennesker vil Sosial- og helsedirektoratet formidle hvordan det er å leve med kols.

For å se filmene og lese mer om temaet se www.tobakk.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.