Seminar om overgrepsmottak

94 prosent av landets innbyggere har nå et lavterskeltilbud om helsehjelp i overgrepsmottak. Arbeidet med å styrke tilbudet til overgrepsutsatte startet i 2005. Tirsdag 16. september arrangeres seminar om overgrepsmottak på Gardermoen.

Det skal være minst ett overgrepsmottak i hvert fylke. I dag er det overgrepsmottak i alle landets fylker, og 84 prosent av landets kommuner er tilsluttet interkommunalt overgrepsmottak.

Helhetlig tilbud
Overgrepsmottakene skal gi et helhetlig tilbud og støtte til de som har vært utsatt for seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. De skal gi nødvendig fysisk og psykisk helsehjelp og påse at kvaliteten på sporsikring og skadedokumentasjon gir et godt grunnlag for politietterforskning, rettsak og vurdering av voldsoffererstatning.

Sikre lik behandling
Noe av utfordringen er å sikre lik behandling i hele landet. Helsedirektoratet har derfor utarbeidet en veileder for helsetjenesten. Den skal bidra til at pasienter som har oppled seksuelt overgrep eller vold i nære relasjoner får et medisinsk- og sosialfaglig forsvarlig tilbud. Helsedirektoratet arrangerer også en rekke seminarer i landet, og det holdes to-dagers kurs for helsepersonell som jobber på mottakene.

Helsedirektoratet vil fortsatt satse på ytterligere styrking av tilbudet, særlig gjelder dette tilbudet til menn og til pasienter som har vært utsatt for vold i nære relasjoner.
- Vi vil også se på muligheten for å øke antall overgrepsmottak, og å øke antall kommuner som er tilknyttet overgrepsmottak, sier avdelingsdirektør Jon Hilmar Iversen i Helsedirektoratet.

Om seminaret:
Seminaret arrangeres av fylkesmannen i Oslo og Akershus, i samarbeid med andre fylkesmenn i region øst og Helsedirektoratet.
Sted: SAS Radisson hotell, Gardermoen
Tid: 16. september kl.09.00 – 16.30

Kontaktperson: Hilde Mork, mobil: 916 30 950.

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.