Sosial og helsedirektoratet tilrår at medisinske beredskapstiltak mot mulig influensa-pandemi trappes opp

Verdens helseorganisasjon (WHO) vurderer den pågående fugleinfluensaen i Sørøst-Asia som en mulig forløper for en influensa-pandemi. Sosial- og helsedirektoratet anbefaler overfor Helse- og omsorgsdepartementet at den medisinske beredskapen i Norge trappes opp med blant annet økning av lageret av influensamedisinen oseltamivir (Tamiflu®) fra 200 000 til 1,4 millioner behandlingskurer. Tilrådingen er gjort i samråd med Nasjonalt folkehelseinstitutt og etter drøftinger i Pandemikomiteen, som er Helse- og omsorgsdepartementets nasjonale rådgivende komitè for beredskap mot pandemisk influensa.

Verdens helseorganisasjon har antydet at en pandemi vil kunne medføre at 20-50 % av befolkningen blir influensasyke. WHOs og Pandemikomitèens synspunkter legges til grunn for de medisinske beredskapstiltakene som nå foreslås. Med bakgrunn i utbruddene av fugleinfluensa rundt årsskiftet 2003–2004, ble det gjort innkjøp av influensamedisinen oseltamivir (Tamiflu®) tilsvarende 200 000 behandlingskurer. Dette legemiddelet inngår i Sosial- og helsedirektoratets beredskapslager og foreslås nå økt til 1,4 millioner behandlingskurer. Influensamedisin Oseltamivir (Tamiflu®) brukes til å behandle influensasyke. I en pandemisammenheng vil denne medisinen også kunne benyttes for å forebygge smitte rundt de som blir syke (profylakse). Det samme vil kunne gjelde medisinen amantadin som det nå også anbefales å bygge ut lagrene av for 300 000 personer i seks uker. Disse medisinene er ikke vaksiner. Et lager tilsvarende én behandlingskur oseltamivir (Tamiflu®) til om lag 30 % av befolkningen samt amantadin til profylaktisk bruk for utvalgte kategorier nøkkelpersonell, kombinert med leveringsavtale om vaksine mot det spesifikke pandemiviruset, anses tilstrekkelig til sykdomsbehandling og profylakse ved en pandemi. For oseltamivir (Tamiflu®) er dette nivået i samsvar med tilsvarende beredskap i flere andre europeiske land. Vi er ikke kjent med noe land som har valgt å beredskapslagre oseltamivir (Tamiflu®) utover en mengde tilsvarende én behandlingskur for cirka 1/3 av befolkningen. Vaksine-beredskap Nasjonalt folkehelseinstitutt har inngått avtale om prioritert tilgang på vaksine mot et fremtidige pandemivirus, på det tidspunkt slik vaksine foreligger. Avtalen med norske myndigheter omfatter 4 millioner doser vaksine. Produsenten angir at korteste mulige tid fra produksjonsstart (tidspunktet da viruset er ferdig klargjort for vaksineproduksjon) til bruksferdig vaksine, er fire måneder. Verdens helseorganisasjon har i det siste omtalt muligheten for å fremstille vaksine mot det nåværende fugleinfluensaviruset. Selv om dette viruset i sin nåværende form neppe vil gi opphav til en pandemi, vil bruk av en slik vaksine teoretisk kunne gi en viss beskyttelse mot en fremtidig pandemi hvor viruset får noe endrede egenskaper i forhold til dagens fugleinfluensavirus. Spørsmålet om utarbeidelse og innkjøp av en vaksine basert på det nåværende fugleinfluensa-viruset, vil bli vurdert på nordisk nivå. Kostnader Sosial- og helsedirektoratets tilråding er at det anskaffes 1 200 000 pakninger Tamiflu® à 10 kapsler 75 mg i tillegg til det eksisterende lager på 200 000 pakninger. Prisen for dette vil utgjøre 150 millioner kroner pluss mva. Det tilrådes også innkjøpt 12 000 000 dagsdoser amantadin som er nok til 6 ukers profylakse (forebyggende bruk) for 300 000 brukere. Prisen på dette vil utgjøre cirka 12 millioner kroner. Dessuten tilrås det at midler settes av til øvelser.

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker