Stadig færre røyker

Andelen dagligrøykere i alderen 16–74 år blir stadig mindre. I Norge var det 22 prosent som røykte daglig i 2007, mot 24 prosent i 2006, viser nye tall fra SSB.

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører hvert år undersøkelser om tobakksbruk. Under¬søkelsen fra 2007 viser at 22 prosent av befolkningen i alderen 16–74 år sier at de røyker daglig. I tillegg røyker 10 prosent av og til.

Denne nedgangen på to prosentpoeng tilsvarer om lag 75 000 færre dagligrøykere. En tilsvarende stor nedgang har det ikke vært i Norge siden 2003, da andelen dagligrøykere ble redusert med tre prosentpoeng sammenlignet med året før. 2003 var året for den første store massemediekampanjen om tobakk i Norge.

Den største andelen som røyker daglig finner vi blant personer i alderen 35 til 64 år, mens den laveste andelen er blant de yngste og eldste.

Rekordstor nedgang blant unge
Fra 2006 til 2007 har andelen som røyker daglig i alderen 16–24 år blitt redusert fra 20 til 16 prosent. I tillegg røyker 15 prosent av og til. Også fra 2005 til 2006 var det en reduksjon på fire prosentpoeng i denne aldersgruppen. Dette er en positiv trend.

– Vi er glade for at færre røyker. Det er spesielt løfterikt at ungdom nå ser ut til å velge et liv uten røyk. Dette er gode nyheter for folkehelsa, sier sosial- og helsedirektør Bjørn-Inge Larsen, og legger til at det fortsatt er for mange som røyker i alle aldersgrupper.

Kvinner og menn
Blant kvinner er det 23 prosent som sier de røyker daglig, mot 24 prosent i 2006. Blant menn er det 21 prosent som sier de røyker daglig, mot 24 prosent i 2006. I tillegg røyker 9 prosent av kvinnene og 11 prosent av mennene røyker av og til.


Statistikk for fylkene er tilgjengelig på www.tobakk.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Dokumenter og linker