Statsråd Sylvia Brustad åpner Nasjonalt kompetansenettverk for kronisk utmattelse/myalgisk encefalopati, CFS/ME

Invitasjon til åpning av Nasjonalt kompetansenettverk for CFS/ME (kronisk utmattelses syndrom/myalgisk encefalopati) torsdag 18. oktober 2007 kl 10:00 – cirka 10:30 i Sosial- og helsedirektoratets lokaler, Universitetsgaten 2, 16. etasje, Oslo.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad vil være tilstede og foreta åpningen av det første møtet i nettverket med assisterende direktør Bjørn Guldvog i Sosial- og helsedirektoratet.

Kompetansenettverket skal legge til rette for nasjonal kompetanseoppbygning om sykdommen kronisk utmattelse syndrom / myalgisk encefalopati (CFS/ME).

Det nasjonale kompetansenettverk er bredt sammensatt med representanter med kompetanse fra spesialisthelsetjenesten, habilitering/rehabilitering, primærhelsetjenesten og pleie- og omsorgstjenesten. Kompetansenettverket har også brukermedvirkning.

Kontaktperson: Knut I. Tønsberg 97681971, Sosial- og helsedirektoratet.

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.