Stor internasjonal folkehelsekonferanse i Oslo

Stor internasjonal folkehelsekonferanse i Oslo Urbanisering og helse er temaet for Den europeiske forening for samfunnshelse (EUPHA) når de for 12. gang avholder sin europeiske konferanse 7.-9. oktober. Denne gangen er stedet Oslo. På konferansen vil det bli lagt fram nye resultater innen blant annet psykisk helse og livskvalitet i storbyen, sosial ulikhet og helse og fysisk aktivitet, ernæring og overvekt. Den pågående urbaniseringen er en prosess som påvirker menneskers liv.Ledende eksperter fra hele Europa samles for å presentere og diskutere de viktigste utfordringene innen helsefremmende og forebyggende arbeid i et stadig mer urbanisert samfunn. Helseminister Ansgar Gabrielsen og Gro Harlem Brundtland står på programmet åpningsdagen. Et spesialseminar vil ta for seg WHOs globale strategi for ernæring og fysisk aktivitet, med bakgrunn i at livsstilssykdommer i dag står for ca. 50% av verdens totale sykdomsbyrde. Mer informasjon om konferansen finnes på www.eupha.org Kontaktpersoner: · Ragnhild Hovengen, Folkehelseinstituttet, tlf. 97164840. · Per Wium, Lørenskog kommune, tlf. 90781377. Priv.til red: Denne pressemeldingen er sendt på vegne av The European Public Health Association (EUPHA) ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Waymaker http://www.waymaker.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Abonner