Store tannhelseproblemer hos utsatte grupper

Et tannhelseprosjekt har avdekket store munn- og tannhelseproblemer blant grupper av eldre og uføre. Blant de 1000 personene som deltok i prosjektet hadde de fleste behov for tannbehandling.

Til sammen ti kommuner i Nord-Trøndelag, Hedmark og Vest-Agder har deltatt i prosjektet Forsøksordning med utvidet fylkeskommunalt tilbud om tannhelsetjenester (FUTT-prosjektet). Personer under psykisk helsevern, personer i rusmiddelomsorgen, personer med et pleiebehov som ivaretas av pårørende, samt brukere av andre kommunale hjemmetjenester enn hjemmesykepleie fikk gratis eller subsidierte tannhelsetjenester. Blant brukerne i rusmiddelomsorgen hadde 72% smerter i munnen og mange problemer med å tygge. FUTT-prosjektet er gjennomført i regi av Sosial- og helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. – Forsøksordningen har bidratt til å gi disse menneskene bedre tannhelse. Mange i disse gruppene er i en vanskelig livssituasjon uten samme muligheter til god tannhelse som den øvrige voksne befolkning. Etablering av et tilbud til disse gruppene i hele landet kan bidra til i å rette opp sosiale ulikheter i tannhelse, sier avdelingsdirektør Jon Hilmar Iversen i Sosial- og helsedirektoratet. – Hensikten med forsøksordningen har vært å bygge opp kunnskap om målgruppenes omfang, tannhelseforhold og behandlingsbehov, sier avdelingsdirektør Jon Hilmar Iversen. – Videre har vi ønsket å prøve ut modeller for hvordan en utvidelse av offentlige tannhelsetjenester til nye grupper kan organiseres, administreres og finansieres, med sikte på senere vurdering av en eventuell landsomfattende utvidelse av tannhelsetilbudet. Erfaringene og resultatene fra FUTT-prosjektet er overlevert Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Tilbudet som er etablert i forsøkskommunene opprettholdes til det avklares om tannhelsetilbudet til nye grupper skal vidererøres på nasjonalt nivå. Rapporten Forsøksordning med utvidet fylkeskommunalt tilbud om tannhelsetjenester 2001 – 2003 finner du på www.shdir.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker