Sunt kosthold blant seks måneder gamle barn

Seks måneder gamle barn har i hovedsak et kosthold i tråd med anbefalingene for spedbarnsernæring. Det viser den landsomfattende undersøkelsen Spedkost. For flere kostvaner har det vært en positiv endring siden forrige tilsvarende undersøkelse i 1998.

Den nye undersøkelsen viser at andelen barn som ammes har holdt seg på et høyt nivå. Ved seks måneders alder er det 80 % av barna som ammes. En noe høyere andel fullammes ved fire til seks måneders alder sammenlignet med undersøkelsen i 1998, men det er fortsatt under halvparten som fullammes ved fire måneders alder. Et av målene i regjeringens Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen er at 70 % av spedbarna fullammes ved fire måneders alder.

- Det er svært positivt at det fortsatt er så mange av spedbarna som ammes, men det er et godt stykke igjen før målene for fullamming er nådd, sier avdelingsdirektør Arnhild Haga Rimestad i Helsedirektoratet.

Mer grønt og mindre saft
80 % av barna får frukt-/bærmos mot 54 % i 1998, mens 44 % får potet-/grønnsakmos mot 38 % i 1998. Det er også en høyere andel som får fisk nå enn i 1998.

Mens det i 1998 var 5 % av barna som fikk saft med sukker, er det nå bare 1 % av barna som får dette.

- Dette viser gunstige endringer. Det å etablere gode matvaner tidlig i livet er viktig for fremtidig helse, og mer frukt, grønt og fisk og mindre sukkerrike varer allerede fra spedbarnsalder er i helt i tråd med anbefalingene, sier Rimestad.

- Undersøkelsen vil også være et nyttig verktøy for Mattilsynet i arbeidet med å sikre spedbarna trygge produkter, sier seksjonsleder Atle Wold i Mattilsynet.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen tar for seg kostholdet til landets seks måneder gamle barn. Kostholdet ble undersøkt ved hjelp av et spørreskjema til barnets foreldre/foresatte. 1986 barn ble inkludert i analysene. Dette tilsvarer en svarprosent på 67. En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 1998.

Formålet med undersøkelsen var å øke kunnskapen om kostholdet til spedbarn i Norge for å få et bedre grunnlag for å gi råd om kosthold og forebygge kostholdsrelaterte helseproblemer i denne aldersgruppa.

Undersøkelsen ble gjennomført av Universitetet i Oslo, på oppdrag fra Helsedirektoratet og Mattilsynet. Undersøkelsen inngår som en del av systemet for kartlegging av kostholdet i den norske befolkningen. Dette er ett av tiltaksområdene i Handlingsplan for et bedre kosthold i befolkningen (2007-2011) som ble lagt fram av regjeringen i januar 2007.

Les mer og last ned rapporten på http://www.shdir.no/ernaering

Helsedirektoratet
Bente H. Steinnes
tlf. 991 64 797

Mattilsynet:
Gyrd Omholt Gjevestad,
tlf. 64 64 43 59 / 974 98 725

Universitetet iOslo:
Lene Frost Andersen,
tlf. 22 85 13 74.

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.