Verdens Aktivitetsdag – Aktivitet for alle

10. mai er det Verdens aktivitetsdag. Tema for årets markering er fysisk aktivitet for alle.

Helsedirektoratet og WHO utfordrer kommunene til å markere Verdens aktivitetsdag lokalt. Helsedirektoratet har foreslått en rekke aktiviteter som for eksempel turmarsj, ordførerens tur og markering på skoler og i barnehager. Kommunene er en viktig aktør for å følge opp handlingsplanen for fysisk aktivitet 2005-2009.
Minst 30 og 60 minutter
Regelmessig fysisk aktivitet gir bedre helse – både akkurat nå og på litt lengre sikt. Voksne og eldre bør helst være i aktivitet minst 30 minutter hver dag. Aktiviteten kan deles opp i mindre bolker, for eksempel 3x10 minutt eller 2 ganger et kvarter.
Eksempler på aktivitet er rask gange og dans eller andre aktiviteter som er litt anstrengende og hvor du blir andpusten. Barn og unge bør få dobbel dose. 60 minutter om dagen gir god mosjon og bidrar til bedre koordinasjonen.
Sosiale ulikheter
Hvor mye fysisk aktivitet vi driver er ujevnt fordelt i befolkningen. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at halvparten av kvinnene og 36 prosent av mennene med grunnskoleutdanning aldri mosjoner. Dette er dobbelt så mange sammenlignet med de som har høyere utdanning.
- Dette er en stor utfordring. Mosjon er like viktig for alle og de fleste av oss vil ha glede og nytte av å bli mer aktive i hverdagen. Fysisk aktivitet forebygger en rekke helseplager og en person som går fra å være inaktiv til å bli aktiv kan leve opptil åtte år lengre med bedre helse, sier Henriette Øien, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Viktig med grøntareal
- Dessverre er heller ikke mulighetene for å utfolde seg rettferdig fordelt. De som trenger mest drahjelp for å komme i gang, har ofte dårlig mulighet der de bor. Med grøntarealer eller gang og sykkelveier i nærheten, er det lettere å være aktiv, sier Øien

Gode nærmiljø og inkluderende aktivitetstilbud er viktig for å øke aktiviteten. Mye kan gjøres for å gjøre det attraktivt å være fysisk aktiv. Handlingsplanen ”Sammen for fysisk aktivitet har” har 108 ulike tiltak som skal bidra til å gjøre det enklere å være fysisk aktiv. Åtte departementer står bak handlingsplanen.


Siden aktivitetsdagen i år faller på pinseaften har flere kommuner valgt å markere dagen 8. eller 9. mai.

Sjekk mosjonsvanene i ditt fylke her: http://www.1-2-30.no/bedrehelse/aktuelt/article180494.ece?id=180494
Last ned handlingsplanen her: http://www.1-2-30.no/bedrehelse/handlingsplanen/
Lær mer om aktivitet og få gode tips på www.1-2-30.no

Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.