Verdens aktivitetsdag 10. mai

For første gang står partene i arbeidslivet og Sosial- og helsedirektoratet sammen om å markere aktivitetsdagen. Målsetningen er å sette av minst 30 minutters daglig fysisk aktivitet på dagsorden.

- Vi i Norge står foran store helseutfordringer som følge av økende inaktivitet i samfunnet. Dette er en utfordring alle må bidra til å gjøre noe med. I forbindelse med 10. mai oppfordrer vi derfor ledelse og ansatte i landets virksomheter til å benytte denne dagen til å sette fysisk aktivitet på dagsordenen. - Vi oppfordrer derfor ansatte og ledelse sammen å vurdere ulike tiltak for å fremme fysisk aktivitet i virksomhetene, sier LO leder Roar Flåthen på vegne av organisasjonene som står bak Aktivitetsdagen.

Målet for Aktivitetsdagen er å informere om hva minst 30 minutters daglig fysisk aktivitet gjør for helsa, og å bevisstgjøre muligheter for fysisk aktivitet på og i tilknytning til jobben.

Det er Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio), Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) og Norges bedriftsidrettsforbund, som har gått sammen med Sosial- og helsedirektoratet for å sette aktivitet i arbeidslivet på dagsordenen.

- Fysisk aktivitet ble fra 1. januar 2006 en del av arbeidsmiljøloven, § 3-4. Vi håper at Aktivitetsdagen kan være med på å gjøre den nye paragrafen i loven kjent og være startskuddet til at fysisk aktivitet blir prioritert av både arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi er nå i en god dialog med arbeidsgivere og arbeidstakere når det gjelder tilrettelegging for fysisk aktivitet på arbeidsplassen. Verdens helseorganisasjon oppfordrer arbeidstakerne i forbindelse med 10. mai å sette seg ned for å diskutere hvordan fysisk aktivitet kan integreres i HMS-arbeidet. Jeg håper mange vil gjøre dette, sier divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp i Sosial- og helsedirektoratet.

-Kun hver femte nordmann kjenner til helseanbefalingen for voksne om minst 30 minutters daglig fysisk aktivitet, viser en undersøkelse gjort på vegne av Sosial- og helsedirektoratet.
-Studier viser også at fysisk aktive personer er friskere, lever lengre og har et lavere sykefravær enn fysisk inaktive personer.
-En dansk rapport viser at fysisk aktive personer lever fem til seks år lengre en fysisk inaktive.

Partene ønsker å benytte Aktivitetsdagen for å øke kjennskapen til anbefalingene, skape bevissthet rundt endringen i arbeidsmiljøloven og gi informasjon og tips om hvordan vi kan øke vår daglige fysiske aktivitet i tilknytning til arbeidsdagen. - I tillegg håper vi at landets virksomheter den 10. mai oppfordrer sine ansatte til å være aktive til og fra jobb og i løpet av dagen. Dette er en god start til et sunnere arbeidsliv, sier Atle Hunstad, generalsekretær i Norges bedriftsidrettsforbund og ”Sykle til Jobben” – general. Han vet hva han snakker om som leder av Norges største aktivitetskampanje.

Fakta
- Verdens aktivitetsdag er initiert av WHO og den markeres over hele verden 10. mai. ”Move-for- health-day” er arven etter Gro Harlem Brundtlands tid som leder for WHO. I år er slagordet for WHOs aktivitetsdag Aktive arbeidsplasser - en gevinst for alle.
- Arbeidsmiljøloven § 3-4. Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet. ”Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.”
- Les mer om Aktivitetsdagen og last ned materiell på www.1-2-30.no Der finnes gode tiltak og det er mulig å sende inn tips om gode og enkle aktivitetsfremmende tiltak.

Vedlagt er kontaktpersoner i respektive organisasjoner og informasjonsbrev fra organisasjonene.
-------------------------
For mer informasjon, kontakt:
Mette Nordhus, avdelingsdir. avd. fysisk aktivitet i Sosial- og helsedirektoratet, tlf 483 07 540.


Om oss

Helsedirektoratet er eit fagdirektorat og myndigheitsorgan som ligg under Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det blir etatsstyrt frå Helse- og omsorgsdepartementet. Samfunnsoppdraget til Helsedirektoratet er: Helsedirektoratet skal styrkje den sosiale tryggleiken og helsa til heile befolkninga gjennom heilskapleg og målretta arbeid på tvers av tenester, sektorar og forvaltningsnivå. Direktoratet skal gjere dette med utgangspunkt i rolla som fagorgan, regelverksforvaltar og iverksetjar på helsepolitiske område. Helsedirektoratet er eit fagorgan både på folkehelse- og levekårsområdet og på helsetenesteområdet. Dette inneber å: Ha ansvar for å følgje med på forhold som påverkar folkehelse og levekår og å følgje med på utviklinga i helsetenestene. På dette grunnlaget skal direktoratet gi råd og rettleiing om strategiar og tiltak overfor sentrale myndigheiter, regionale og lokale myndigheiter, helseføretaka, frivillige organisasjonar, privat sektor og befolkninga. Samanstille kunnskap og erfaringar i faglege spørsmål og opptre nasjonalt normerande på utvalde område. Vere ein kompetanseorganisasjon som myndigheiter, ulike sektorar, tenesteapparatet, interesseorganisasjonar, fag- og utviklingsmiljø og medium kan kontakte. Direktoratet har ei rekkje sentrale forvaltningsoppgåver, mellom anna myndigheit til å bruke og tolke lover og regelverk innanfor sosial- og helsesektoren. Helsedirektoratet skal sikre at vedteken politikk blir iverksett på helseområdet. Målet er at politikken skal realiserast i tråd med dei føringane som departementet gir i det årlege tildelingsbrevet og i andre styringsdokument. Helsedirektoratet skal bidra aktivt i internasjonalt arbeid på sosial- og helseområdet. Arbeidet for direktoratet sin visjon om Sosial tryggleik og god helse for heile befolkninga krev at ein ser utover landegrensene og ser sosial tryggleik og helse i eit globalt perspektiv.